maandag 12 juli 2010

Seks , Heks & Magie

Is het u ook opgevallen, dat er nog steeds taboe-onderwerpen bestaan? Sterzoeker schijnt er nu eentje gevonden te hebben en wel een hele oude: Seks en Magie. We vonden dit taboeonderwerp op plaatsen waar je het helmaal niet zou verwacht; namelijk binnen het aanbod aan cursussen op new-age en bewustwordingsgebieden. Een speurtocht op het internet toont aan dat het onderwerp seks en seksualiteit volkomen taboe is in lala-land. Dat is op zijn minst vreemd. Het cursusaanbod is immers zeer groot en je kan van alles leren en worden; medium, aura-lezer, mentalist, heks, magier, reiki-master, en zo kunnen we nog even doorgaan. Het gehele aanbod aan opleidingen en cursussen blijkt echter seksloos te zijn. Nergens kunnen we iets leren over de ontwikkeling van de seksuele kant binnen ons menselijk bestaan.

Sterzoeker vraag zich dan ook ernstig af hoe dit mogelijk is. In een tijd waarin bijna alles kan leren op bewustwordingsgebied, is niets te vinden, op cursusgebied, over seks en sekualiteit. Rust er dan nog steeds een taboe op seks en op het bespreekbaar maken van seksualiteit? Als u, lezer, het weet mag u het zeggen. Vooralsnog durf sterzoeker het wel aan om onderwerpen als seks & magie onder de loep te nemen.

De laatste decennia is de mensheid vooral bezig geweest met het ontmythologiseren en vernuchteren van seksualiteit. In de allereerste plaats ging dit om een feministe golf, die er voor heeft gezorgd dat vrouwen een gelijkwaardige positie ten opzichte van de man kregen en dat de vrouw zelf beschikking kreeg over haar lichaam en over haar de seksualiteit.

Langzaam aan hebben onszelf ontdaan van de verboden en taboes zoals kerk en staat ons oplegden. En hoewel de (Katholieke) kerk nog steeds moeite heeft met rechten van homoseksuelen en vrouwen, heeft dat minder invloed op het individuele leven. Seks dient dan ook niet meer uitsluitend de voortplanting. Het waren de hippies die in de jaren '60 en '70 openlijk aan de slag gingen met de magische krachten van seksualiteit en vrijheid onder de noemer van Make Love, no war.

Een aantal magische stromingen hebben zich in het verleden wel degelijk bezig gehouden met seksuele beleving en seks magie. Vaak experimenteerde men in het geheim, met als uitgangspunt dat Magie dé manier is om seksuele energie te sturen. Aleister Crowley mogen we rustig beschouwen als een van de pioniers op het gebied van seks-magie.

Toch is het nog steeds een feit dat seks een onderwerp is die zo veel mogelijk buiten het 'normale' dagelijkse leven gehouden wordt. Dus ook in het cursusaanbod op het gebied van new-age en bewustwording, is er weinig tot niets te vinden wat te maken heeft met seks of sekualiteit. Aan de andere kant wordt seks overal te pas en vooral te onpas voor gebruikt, bijvoorbeeld als lokkertjes in reclame. Dat heeft niets te maken met onze werkelijke beleving van seks, net zo min als de hele porno-industrie die vooral bestaat vanwege de beperkingen die we ons zelf opleggen.
Dit lijkt in tegenspraak met het de vorige stelling, dat we trachten seks zo veel mogelijk buiten het dagelijkse leven houden, maar is het niet.

Omdat seks nu eenmaal een belangrijke drijfveer is in ons leven, kunnen we het niet zomaar uitbannen. Het komt dus vanzelf terug, maar nu seksuele vrijheid een verworvenheid is laat het ook de keerzijde zien. Seksualiteit is ook verworden tot een commercieel ding, een speeltje in de industrie van het amusement. De erotische kracht van seks wordt daarin ontkend. Seks is hierdoor gedevalueerd tot slechts een middel om je even lekker te voelen, vergelijkbaar met een glaasje sterke drank of een ritje in de achtbaan. Om tot de magie van seks door te dringen is wellicht een nieuwe revolutie noodzakelijk.

De uitdaging van een aspect van de moderne magie zou dus kunnen liggen om de kennis van de magie in seks terug te vinden en daarmee opnieuw de essentie van erotisch genot te ontdekken. De ware kracht van seksualiteit ligt namelijk in de koestering en kwetsbaarheid van onze individuele, magische liefdeskwaliteiten. Daarnaast kent seks een scheppende kwaliteit en kunnen we de vrijgekomen energieën sturen en kan deze energie krachtens de wil toegepast worden ten behoeve van een magische doel.

Ver voor onze jaartelling bestonden in veel culturen rijke erotische tradities. Daarin spelen vooral vrouwen: Hoge Priesteressen, een vooraanstaande rol. In het oude Griekenland werd seksualiteit als een essentieel en goddelijk onderdeel van het menselijke bestaan gezien.

Veel Godinnen zijn zinnebeelden van erotiek. Hiervan vinden we nog aspecten terug in onze taalgebruik. Bijvoorbeeld het Engelse woord 'cunt', ofwel in het Nederlands 'kut', is afgeleid van de Griekse vruchtbaarheidsgodin Kunthus. Naast de godinnen zijn er de goden zoals Eros (God van de zinnelijke liefde) en Dionysos (God van de extase).

The Dalai Lamas on Tantra Voor wie meer wil weten over Trantra en de filosofie van Trantra, is dit boek een aanrader.

In veel oude, oosterse culturen speelt seksualiteit een belangrijke, magische rol. voorbeelden hier van zijn te vinden in de vorm van de erotische afbeeldingen op Indiase tempels of in de seksuele Tantra-technieken van de heilige Kama Sutra.
De Kama Sutra lijkt de magie van seks te hebben begrepen en de beoefenaars voelden aan dat ze op deze manier contact met god kon maken. Zij maakten tempels die van top tot teen versierd waren met wat wij met onze westerse ogen zouden kunnen interpreteren als zijnde 'pornografische' afbeeldingen.

Door misvatting dat seks slecht een genotsmiddel is beschouwen veel mensen de Kama Sutra als een boek dat uitlegt hoe je nog meer plezier van seks kunt hebben en bijvoorbeeld hoe je als man je orgasme kunt uitstellen. Het moge duidelijk zijn dat de Kama Sutra dat nooit tot doel heeft gehad. De oorspronkelijke beoefenaars zagen in een orgasme een contact met god en het doel was dat contact en dus het orgasme te verlengen, zodat je meer zou kunnen met dat korte contact. Zolang we ons richten op een persoonlijke ervaring van seks missen we de essentie. Seks is namelijk (hoe vreemd het ook klinkt) een gezamenlijke ervaring.

In de Japanse, erotische Shinto-rites toonde de priesteres al dansend haar geslacht. Dat lijkt op de striptease zoals we dat nu kennen. In de Shinto-rite werd dit echter niet als wellustige tonen van het vrouwelijke geslachtsdeel gezien, maar als een heilige handeling. In Mesopotamie werd de liefdesgodin Ishtar vereerd door vrouwen die als heilige prostituees in tempels dienden. Hetzelfde geldt voor de priesteressen van de tempel van Afrodite in Griekenland. En ook in Latijns Amerika en het Caribisch gebied worden nog steeds Oshun en Erzulie vereerd en aangeroepen als de godinnen van vruchtbaarheid, vrouwelijke sensualiteit en koketterie. Het verschil tussen seksualiteit toen en nu zit met name in de beleving en de waardering van bepaalde seksuele handelingen.

Binnen de westerse mysterietradities kennen we de boom des levens uit de kabbala. De bovenste drie sefirots van deze levensboom worden gevormd door Kether (de kroon), Chokmah (hetmannelijke principe) en Binah (het vrouwelijke principe). Deze goddelijke drie-eenheid zien we in veel geloofsytemen terug. Denk aan de vader (=gever, Chokmah), de zoon (=ontvanger, Binah) en de heilige geest (=Kether) of de drie eenheid van Morrigan: de maagd (=ontvanger, Binah), de moeder (=gever, Chokmah) en de 'crone'(=Kether).

Het komt allemaal op hetzelfde neer en drie-eenheidsgedachte leert ons: er is slechts één bron of hoofdoorzaak (Kether) en die uit zich op twee manieren: uitgaand (Chokmah) of ingaand (Binah). Omdat dit de basis is van de hele schepping, zie je het mannelijk en het vrouwelijk overal in terug. Dit is het principe van zo boven zo beneden in de Kybalion. Het wordt in de kybalion om de volgende wijze beschreven:

Het is waar. Het is zeker. Het is de volle waarheid. Wat boven is, is gelijk aan wat beneden is, en wat beneden is, is gelijk aan wat boven is, opdat de wonderen van het Ene zich voltrekken.
En zoals alle dingen uit de Ene geworden zijn, door één middelaarschap, zo zijn alle dingen voortgekomen uit het Ene Ding door één enkele daad van aanpassing.
De vader ervan is de Zon; de moeder is de Maan.
De Lucht heeft het in haar schoot gedragen. De Aarde is de voedster.


Op het eerste gezicht lijkt dit op een principe van dualiteit, het feit dat alles een tegengestelde heeft, dus als er mannelijk is, moet er ook vrouwelijk zijn. Maar deze tekst uit de Kybalion zegt iets heel anders dan dat deze tegenstelling bestaat. Het geeft aan dat dit de bron is van creatie doormiddel van eenwording. Dus door het contact met Kether dat we op deze manier kunnen krijgen. Behalve het verenigen van deze, op het op het eerst oog, dualiteit buiten ons zelf, bestaat binnen de oude mysterie tradities, zoals bijvoorbeeld in de alchemie en in de leer van de rozenkruisers wel degelijk een magische besef van een-worden binnen de persoon zelf. Dit wordt benoemd als "het heilig huwelijk". Het wordt beschreven als de het vertrekkende van de twee slangen die we slapend hebben aan de onderste chakra, bestaande uit een mannelijke en een vrouwelijke slang, welke opstijgen naar de kruin langs de ruggengraat. Zij rijzen op tot ze vleugels krijgen. Bovenaan verenigen ze zich en ontstaat er een slangenvuur in de kruin. De slang, de boom en de vogel zijn symbolen die we al terug kunnen vinden in de Babylonische mythes. Het zijn de symbolen van de van de Godin.

De Goddelijke Androgyne, waaruit de eerste mens, Adam-Kadmon is ontstaat, plantte zich voort enkel door wilskracht en door magische verbeelding; verenigd in vibrerende harmonie. Ook hierin wordt wederom het eenwordingsprincipe beschreven. De oude wijzen van de Kabbala verklaarden dat een dergelijke wils- en verbeeldingskracht verloren was gegaan door de zondeval. Aldus werd het menselijk wezen uit de Hof van Eden verdreven.Aan de synthese van dit schitterende inzicht van de Hebreeuwse Kabbala ligt een geweldige waarheid ten grondslag; zo is het juist de werking van de seksuele magie die deze oorspronkelijke, goddelijke eenheid van het Paradijselijke Androgyne in onszelf kan herstellen.

Door het oproepen van deze innerlijke ervaring van eenwording, kan het gevoel ontstaan dat men zich volkomen één voelt met de kosmos en hierdoor ervaart men de eigen goddelijkheid. Dat is reeds het heilig huwelijk, door je zelf met de ander te verenigen kun je innerlijk groeien. (zelfs buiten het huwelijk) Dat is wat men in de oude religies heeft beschreven als de Grote Rite, waarvan ook sprake is in de Wicca. Hierover later meer.

Wij zijn echter in onze vroegste basis een mannetje of een vrouwtje geworden. Door die beperking te overwinnen, zijn we in één klap terug bij de bron, Kether, God. Als we van daaruit kunnen handelen, is niets onmogelijk. En het is dus vanuit deze gedachte dat seksmagie is ontstaan.

Aan seksmagie wordt binnen de moderne religieuze systemen weinig tot geen aandacht aan besteed. Ook binnen de new-age beweging vinden we zelden informatie over over seksualiteit. Het soms lijkt wel of dit belangrijk deel het mens-zijn opzettelijk buiten beeld wordt gehouden. In de diverse cursussen die worden aangeboden is nauwelijks iets te vinden over seks, behalve dan bij Tantra cursussen, die juist weer heel specifiek op de techniek van seksualiteit gericht zijn.

Binnen het cursusaanbod van groepen die zich in Nederland als magische orde of magische-leerschool presenteren staan de onderwerpen seks en magie niet in het programma. Bij het cursus aanbod mbt wicca is hierover ook niets te vinden. Bij Geheimegenootschappen zoals de vrijmetselarij, odd fellows, rozenkruisers, blijkt het onderwerp seks helemaal taboe te zijn. Het komt domweg niet voor in de leer van deze mysteriescholen.

Toch zijn we er allemaal, al dan niet bewust, met seks en magie bezig. Dit doen we door energie te ontlenen aan bepaalde handelingen en gebeurtenissen die gekoppeld zijn. Magie staat namelijk ook voor de kracht en de betekenis van onze liefde, begeerte en seksuele energie. Het aansteken van gekleurde kaarsen, massage met geurende oliën, het eten van oesters, het geven van hartjes aan onze geliefde. Het zijn allemaal magische handelingen.

Magie zit dus eigenlijk verborgen in alles. Je kunt het niet alleen oproepen door middel van bepaalde rituelen, magie komt ook tot leven met kleuren, geuren, kruiden, voedingsmiddelen, dranken. Je zult merken dat niet alleen je humeur, maar ook je hormonale staat beïnvloed wordt door het bewust gebruiken van dergelijke middelen. Het is vaak slechts een kwestie van zoeken naar het juiste recept. een eeuwenoud, magisch afrodiciumis werk meestal even goed als de moderne viagra.

Daarnaast zijn er nog een aantal manier om je seksuele energie te sturen. Door specifieke ademhalingstechnieken kun je leren jezelf telkens op de rand brengen van een orgasme en/of zelfs helemaal af te zien van een lichamelijk hoogtepunt. Naast verheven doelen als het bereiken van een kosmisch orgasme en éénwording, heeft dit ook eenvoudiger effecten zoals een directe verbetering van je orgastische vermogens en seksuele capaciteit. Op een ander niveau kun je ook diepere lagen in jezelf bereiken en bijvoorbeeld in trance raken of toetreden tot een verhoogd bewustzijn.

Seksuele Magie is de kunst om bewust invloed uit te oefenen op de innerlijke wereld. De brandende liefde tussen man en vrouw werkt magisch. Wij mensen hebben allen bepaalde elektrische en magnetische krachten in onszelf en oefenen, net zoals een magneet, aantrekkende en afstotende krachten uit. Vooral tussen geliefden is deze magnetische kracht zeer sterk en haar werking heeft een verreikend effect. De Seksuele Magie tussen partners baseert zich op de tegengestelde eigenschappen die uiteraard hun potentiële element in seks hebben. Uit de intelligente mengeling van seksueel verlangen en spiritueel enthousiasme ontstaat, als bij toverslag, het Magisch Bewustzijn. Seksuele Magie kan zodoende leiden tot vereniging van de ziel en zinnelijkheid, dat wil zeggen, het wordt een tot leven gewekte seksualiteit. Het wordt in dienst gesteld van een geweldige levensvreugde, verheven tot een bestandsdeel van de bevestiging van het bestaan. Hierdoor wordt de verlichte sfeer van het magnetisch evenwicht betreden opdat men zichzelf herontdekken in de ander, om in hem/haar op wat wel genoemd wordt: het Pad van het Scherp van de Snede te vinden, de geheime weg die naar de ultieme bevrijding leidt. Het is duidelijk dat de studie van de Seksuele Magie enorme moeilijkheden met zich meebrengt.

Seksuele magie laat zich echter niet gemakkelijk op een begrijpelijke en zichtbare manier tonen, vandaar wellicht de afwezigheid van dit thema binnen het curusaanbod in de new-age sector. Laten wij dan duidelijk en zonder omslachtigheid stellen dat het thema van Sex-magie een kwestie is van intieme, directe Zelfondervinding; iets zeer persoonlijks. Afzien van dierlijke begeerte ten gunste van Spiritualiteit is vertrouwen, wil, overgave en liefde fundamenteel in de beoefening Seksuele Magie, tenminste als wij werkelijk Ariadne's Draad naar de Hemel willen vinden, de Gouden Draad die ons van de duisternis naar het Licht, en van de dood naar onsterfelijkheid leidt.

Aan dit artikel wordt nog gewerkt. Het is nog lang niet af! later dus nog meer mooi over Heks & Seks!

1 opmerking:

  1. dat is toevallig ook nog een titel van een boek> heks en seks in nederland. groetjes de baadster

    BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails