donderdag 6 september 2012

Mabon de Herfstzonnewende (2)

Mabon wordt gevierd rond de herst-evening. Dit is het moment waarop de dag en de nacht precies even lang duren. Dit is rond 23 september het geval. De zon staat loodrecht boven de evenaar, wat voor het noordelijk halfrond het begin van de herfst betekent. Lengte van dag en nacht zijn overal op aarde gelijk.

Een equinox (Latijn: gelijke nacht) is het tijdstip waarop de zon loodrecht boven de evenaar staat, of anders bekeken, als de zon in één van de snijpunten van de ecliptica en hemelequator staat. Tijdens de equinox is de lengte van dag en nacht overal op aarde gelijk. Een ander woord voor equinox is dag- of nachtevening.

Er vindt op aarde tweemaal per jaar een equinox plaats, namelijk op of rond 21 maart en op of rond 23 september. Omdat op het noordelijk halfrond deze equinoxen (of equinoctes) respectievelijk samenvallen met het begin van de lente en het begin van de herfst worden beide vaak onderscheiden als lente-equinox en herfstequinox. Deze namen zijn echter maar relatief: op het zuidelijk halfrond betekent de equinox van maart juist het begin van de herfst en de equinox van september het begin van de lente. Een 'absolute' naamgeving, onafhankelijk van het halfrond, zou zijn: klimmende of noordwaartse nachtevening (begin van de lente op het noordelijke halfrond) en dalende of zuidwaartse nachtevening (begin van de herfst op het noordelijk halfrond).

Het Mabon feest kent verschillende thema's, die met elkaar samenhangen. Het eerste is de oogst en de dank daarvoor. Aan het einde van de zomer aan het begin van de herfst, wordt de oogst binnen gebracht. Een tweede thema is balans en evenwicht. Op 21 september zijn dag en nacht even lang. Het is een tijdstip om op de persoonlijke 'oogst' te reflecteren, de balans op te maken van wat gelukt is en minder gelukt. Hiervan afgeleid is ook het thema van het beslechten van ruzies, vergeven en om vergeving vragen. Het derde thema is de voorbereiding op de komende winter.

De herfst begint en na het moment van de herfstequinox worden de dagen korter en de nachten langer. De naam van dit feest stamt uit het begin van de jaren zeventig. Mabon is een eigennaam, afgeleid van het woord zoon of jongen in het Welsh: mab/map. Mabon is een figuur uit de middeleeuwse literatuur uit Wales. Mabon wordt vlak van zijn geboorte ontvoerd, gevangen gehouden in de 'andere wereld'. Met midwinter wordt hij bevrijd en brengt hij het nieuwe licht van de zon, die daarna in kracht toeneemt.

 Dit is het moment voor reflectie en beschouwing. Tijd om te bedanken voor het fruit van de aarde en de ervaringen, die wij afgelopen jaar hebben ontvangen.

Dit kunnen wij realiseren door het maken van een mandala van zaden, noten en fruit.
Bij deze mandala kunnen wij mediteren, om te bedanken en terug te kijken naar wat afgelopen jaar ons heeft geboden en over alle dingen, die zullen komen.

HET RITUAAL
Rollen:
DRUIDE (geeft kleur aan het ritueel) en de vier wachters van de windrichtingen, het OOSTEN, ZUIDEN, WESTEN en NOORDEN

ATTRIBUTEN: brood, wijn

Na de voorbereidingen lopen wij in stilte achter de trom naar de grove. Wij lopen de cirkel binnen vanuit het Westen, loop met de zon mee en begroten het oosten om vervolgens onze plek langs de cirkel in te nemen. Als laatste komt de DRUÏDE de cirkel binnen, sluit de cirkel en richt zich naar & begroet het oosten:.

DRUIDE: O, Grote Godin, o, geest van deze cirkel, wij vragen uw zegen van dit ritueel.

Druïde richt zich vervolgens naar het midden

DRUIDE: laat ons beginnen met het geven van vrede voor de vier windrichtingen. Want zonder vrede kunnen wij niet werken.

ZUIDEN:  heft de hand op naar het zuiden
Mag er vrede zijn in het zuiden en de landen van het zuiden, al wat leeft in het zuiden.

WESTEN:  heft de hand op naar het westen
Mag er vrede zijn in het westen (etc)

NOORDEN:  idem, naar het noorden
Mag er vrede zijn in het noorden (ets)

OOSTEN:  idem, naar het oosten
Mag er vrede zijn in het oosten (etc)

ALLEN: Mag er vrede zijn in heel de wereld

DRUIDE: Laten wij het traditionele druïdengedicht opzeggen

De Druïde zegt elke regel voor, allen herhalen de zin.

Godin geeft bescherming
En in bescherming kracht
En in kracht begrip
En in begrip kennis
En in kennis rechtvaardigheid
En in rechtvaardigheid de liefde
En in de liefde liefde voor alles wat is
En in liefde voor alles wat is de liefde voor het goddelijke
( of zo je wilt godin/god/spirit/het onnoembare/de grote geest).

DRUIDE: In deze cirkel en in de wereld verklaar ik het feest van Mabon of Alban Elfed, van deze herfstequinox voor geopend.

NOORDEN: Mogen de vier windrichtingen worden geëerd zodat hun kracht en uitstraling de cirkel mag binnenkomen, voor het welzijn van ons allen.

ZUIDEN:  met het gezicht naar het zuiden
Met de zegen van het grote hert in de heetst van de jacht en het innerlijke vuur van de zon, roepen wij opnieuw de krachten van het zuiden op.

WESTEN:  met het gezicht naar het westen
Met de zegen van de zalm van de wijsheid, die zwemt in het heilige water van de bron roepen wij opnieuw de krachten van het westen op.

NOORDEN: met het gezicht naar het noorden
Met de zegen van de grote beer van de sterrenhemel en de fruitvolle aarde roepen wij opnieuw de krachten van het noorden op.

OOSTEN: idem, naar het oosten
Met de zegen van de havik, die vliegt in de heldere ochtendhemel roepen wij opnieuw de krachten van het oosten op.

Allen draaien hun gezicht naar het midden.

ZUIDEN: steekt het vuur in het midden aan.

DRUIDE: Mag de harmonie in ons land compleet zijn.

WESTEN: Als de zon ondergaat in het westen, zetelt zich het jaar zich wederom in de herfst.
Dan komt de nacht voor elk van ons, deze dag, deze avond en in ieders leven

DRUIDE: In het centrum brandt het heilig vuur. Laten wij allen proberen nu in perfecte liefde te zijn en gevuld met geloof in het centrum, in onszelf en in vrede en kracht.

De herfstzonnewende brengt een tijd met zich mee van terugkijken, en van danken voor alles, wat wij mochten ontvangen. Van alle jaarvieringen markeert dit moment het best het begin van het einde. Een moment voor reflectie en overdenking, van dankzeggingen voor het fruit van de aarde en onze bevindingen van afgelopen jaar.

Als wij kijken in het vuur van de herfst, laat ons bewust deze tijd binnengaan.
Wij weten weer dat het zaad der wijsheid in stilte wordt gezaaid.

Een moment van stilte

OOSTEN: Met het oogstfeest in nazomer bedanken wij voor het eerste graan. Daarmee bedanken wij de godin voor hele oogst en de vruchtbaarheid van het land.

ZUIDEN: Ik roep de Godin aan, beschermster van het heilige land, op dit moment van evenwicht tussen dag en nacht. Zo breng ik fruit en wijn, van de aarde, van het vuur, van de lucht en van het water.
Breng het fruit van de kennis, en de wijn van de levenswijsheid van leven, van licht, van liefde en van rechtvaardigheid.

Het OOSTEN brengt brood en het WESTEN brengt wijn, en dit delen zij (Deosil) uit aan iedereen, zeggende

OOSTEN: Zaad wordt brood, mag het lichaam gezegend zijn

WESTEN: Water wordt wijn, mag de geest gezegend zijn

NOORDEN: Ik spreek voor de eeuwige aarde en haar recht voor nu en in de eeuwigheid: wees wijs

OOSTEN: Ik spreek voor het zaad van leven, voor nu en in de eeuwigheid: herleef

WESTEN: Ik spreek voor de zegen van het water, de kracht van liefde, voor nu en in de eeuwigheid: wees gezegend

DRUIDE:  loopt de cirkel rond en spreekt bij elke windrichting

Bij het zuiden:
Wij danken U voor ons leven, hier op aarde en wij vragen, o grote geest, voor zegeningen voor onszelf en voor diegenen die wij liefhebben

Bij het westen:
Vul ons met heilige kracht en zegen ons met rijkdom en dat wij deze krachten ten goede mogen benutten.

Bij het noorden:
Belicht ons, zodat wij de hele wereld om ons heen kunnen verlichten.

Bij het oosten:
Wij vragen dit in de naam van vader ster en moeder aarde,

En van het ene licht. AWEN (ah-oo-wen)

DRUIDE: Het is het uur van terugtrekking. Wanneer het vuur wordt gedoofd, mag er dan licht zijn in je hart.

Het vuur wordt gedoofd.

Mogen wij herinneren, wat je ogen en oren hebben gezien en gehoord.

ALLEN:Wij zweren bij vrede en liefde, dat blijft in ons hart.

3 x AWEN (ah-oo-wen)

EISTERFODD: Tijd voor zang, dans, gedicht, muziek en klank. Wij delen met elkaar eten en drinken.

ALLEN:  De mandala wordt gemaakt.

STILTE

ZUIDEN: Laten wij de geesten van de vier windrichtingen bedanken voor hun zegeningen.

OOSTEN: In de naam van de havik van de heldere hemel en het element lucht danken wij voor de krachten van het oosten.

NOORDEN: In de naam van de grote beer van de sterrenhemel en het element aarde, danken wij voor de krachten van het noorden.

WESTEN: In de naam van de zalm van de wijsheid en het element water, danken wij voor de krachten van het westen.

ZUIDEN: In de naam van het grote hert en het element vuur, danken wij voor de krachten van het zuiden.

PAUZE

WESTEN: Mag de harmonie in ons land compleet zijn.

DRUIDE: Ik verklaar de viering van ALBAN ELFED, deze herfstzonnewende voor gesloten in deze wereld en deze cirkel. Mag de inspiratie ervan altijd bij ons zijn.

Het is beëindigd.

ZUIDEN
Niets eindigt !

door; Promoterre

zondag 2 september 2012

BOOS!

De magus is boos. Er werden vreemde veronderstellingen geuit op de site van de Temple of Starlight. Deze vreemde veronderstellingen stonden naast de foto´s van bestaande personen. Tussen de bestaande personen en de veronderstellingen lijkt geen verband te bestaan. Zo lees ik dat op Sterzoeker en vanzelfsprekend heb ik de betreffende pagina van de TOS gecheckt. Iedereen vraagt zich terecht af wat er toch in mevrouw Custers is gevaren. Ik vraag mij dat niet af want ik weet het wel. Zij is boos!

                                Door: Horas

Lezer, nu niet de onschuldige blik ten hemel slaan want u weet heel goed waarom zij boos is.Wij hebben vaak de praktijken van deze mevrouw aan de kaak gesteld, de oorsprong van haar lesmateriaal achterhaald, haar onkunde bij naam genoemd, een vleug strijklicht over haar levensloop laten gaan, haar holle pretenties intensief onder de loep genomen en haar prijsbeleid schril laten afsteken tegen de kwaliteit van haar broodmagere kennis. Het ergste van alles is dat wat Sterzoeker daar ooit over geschreven heeft heel erg waar was. Daarom is de magus heel boos en dan moet je toch wat terug doen.

Koppelen wij de publiciteitsgevoeligheid van de magus aan haar geldhonger dan kunnen we vaststellen dat die twee om voorrang vechten. Je weet soms niet wat groter is. De cursuspoot onder haar bedrijf brokkelt in snel tempo af. Je moet dus wat en dan denk je dat het bedrijfsleven zit te wachten op je troebele lezing waarvoor je wel 2000 euro per keer kan vragen. En alsof dat nog niet genoeg is denk je ook nog dat de academische wereld met open mond zit te luisteren als je iets uit je mouw schudt dat geen handen of voeten heeft.

Daarom gaat de magus, samen met haar PR mevrouw Diana van den Held naar Stockholm om een esoterisch congres bij te wonen. Zelf is ze geen spreker maar je steekt er altijd iets van op waarmee je dan weer kan suggereren dat je over geheime kennis beschikt die haar door de hogere machten is aangereikt …. Gelukkig voor de congresgangers is mevrouw de magus niet geagendeerd als spreker. Hoewel, ze zou als komische noot wel voor wat fleur in die gortdroge wereld kunnen zorgen.

En dan komt die vervelende Horas weer de draak steken met haar goochelkunsten. Logisch dat de magus daar boos om wordt. Dat willen we niet, lezer. We willen de magus opgewekt zien en ook in de juiste outfit zodat haar kunnen en kennen goed tot zijn recht komt.

Daarom wil ik de magus een suggestie aan de hand doen die haar loopbaan een flinke boost kan geven. Magus, laat de wereld lachen en wordt beroepskomiek. Dat moet je ware bestemming zijn en we weten allemaal dat je dat goed kunt. Je hebt er niet eens een speciale opleiding voor nodig, je hebt talent en je zet een fijne familietraditie voort.

Een eigen theater heb je al en de investering in zwarte lappen was dus niet voor niks. Lees niks meer, behalve de Donald Duck. Al die ingewikkelde kennis is niks voor jou en doet ook niks voor je. Kom, pak de lippenstift en zet de lippen nog wat zwaarder aan.

We beschikken over foto´s van eerdere optredens en geloof me, we hebben ons de tranen om je gelachen. Hou vol die lijn en je doet goed werk voor de mensheid. We willen best een kaartje kopen om je te zien optreden, dat moet ook voor de smalle beurs bereikbaar zijn, dat wel.

Daar staat tegenover dat ik best bereid ben om een fooi te geven als ik extra hard moet lachen. Magus, doe dat, als je wijs bent. Helaas heb ik een goede reden om aan dat laatste te twijfelen gezien je actie met die foto’s van je ex-cursisten op je site.

Door: HORAS

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails