vrijdag 26 oktober 2012

Allerzielen

In november laten de bomen hun bladeren vallen en wordt het steeds eerder donker. De vallende bladeren, de kale bomen en het toenemende donker buiten, herinneren ons eraan dat het leven een einde heeft. De novembermaand brengt ons in contact met ons eigen levenseinde en met de dood van mensen die we verloren hebben.
Het is herfst. Bijna alle bladeren zijn rood en oranje geworden. En langzamerhand vallen ze allemaal van de bomen. Voor het eerst in lange tijd zien we kale bomen. De herfst brengt ons in contact met vergankelijkheid, met het einde van het leven. We denken aan de mensen die we verloren hebben en onze rouw daarover. En meer dan in andere jaargetijden denken we aan de mensen die ons zijn voorgegaan, aan onze familievoorouders, hoe hun leven geweest is, en hoe ons leven met het hunne verweven is.

De katholieke kerk kent twee feesten aan het begin van de maand november: Allerheiligen op 1 november en Allerzielen op 2 november. Allerheiligen is de herdenking van de heiligen. Heiligen zijn mensen die heilig verklaard zijn door de katholieke kerk. Van hen weet de katholieke kerk zeker dat ze in de hemel zijn, dicht bij God. Tot de heiligen kan gebeden worden en om voorspraak bij God gevraagd worden.

De eerste heiligen waren martelaren, mensen die vervolgd waren en stierven om hun geloof. Door de vervolging onder Keizer Diocletius (245-313) waren zoveel martelaren dat er niet voldoende dagen waren in het jaar om hen apart te denken. Toen ontstond een feest waarin ze samen herdacht werden, een feest voor alle heiligen. Dat werd gevierd werd op de zondag na Pinksteren.

Eerst werden alleen de martelaren herdacht samen met Johannes de Doper. Later kwamen er andere heiligen bij, mensen die in hun leven getuigd hadden van God, maar niet als martelaar gestorven waren. In de achtste eeuw wijdde Paus Gregorius III (731-741) een kapel in de St. Pieter aan alle heiligen en plaatste de datum van de herdenking op 1 november.

Gregorius IV (827-844) breidde de herdenking uit voor de hele kerk. De protestante traditie kent geen heiligen. Wel is het feest van Allerheiligen opgenomen in het Dienstboek van de Protestantse Kerk Nederland. Het stamt uit de Lutherse traditie. In het gemeenschappelijk leesrooster is de evangelielezing de bergrede met de zaligsprekingen (Matteüs 5:1-12). Andere lezingen staan in het teken van het toekomstige rijk Gods (Jesaja 60:1-11, 17-24, Openbaring 7:2-4, 9-17). Het gaat bij dit feest om de hoop op het komende koninkrijk van God en om wat er voor nodig is om een mens van God te zijn.

Op 2 november gedenkt men in de katholieke kerk alle gestorven gelovigen, de gelovigen die niet heilig verklaard zijn en waarvan het dus niet zeker is dat ze bij God in de hemel zijn. De traditie stamt uit de tiende eeuw toen Abt Odilo van Cluny (962-1048) de overledenen in zijn kloosters ging herdenken. De traditie breidde zich snel uit. De bedoeling van Allerzielen is te bidden voor het heil van de overledenen. Het doel is dat ze in de hemel bij God terechtkomen.

In de Protestante Kerk is Allerzielen geen feestdag. In de protestantse traditie wordt niet gebeden voor het heil van de overledene. Wel herdenken men overledenen. Men gedenken dan dat ze opgenomen zijn in Gods hand. Deze herdenking vindt meestal plaats op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de laatste zondag voor de Advent), of op oudejaarsavond, maar ook wel op een zondag dicht bij 2 november.

De viering heeft verschillende vormen. Vaak worden de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd. In veel gemeenten wordt er een kaars opgestoken als gedachtenis, of steken deelnemers aan de viering zelf kaarsen aan om hun overledenen te gedenken.

Tot de volkstraditie van Allerzielen in veel landen behoren ‘zielenkoeken’: koek, gebak of kruimels, die bedoeld zijn voor het heil van de zielen van de doden. De zielenkoeken werden opgegeten onder een gebed, op graven gelegd of uitgedeeld aan de armen. Dit hielp mee de zielen te redden uit het ‘vagevuur’ waar ze kortere of langere tijd doorbrachten voor ze naar de hemel gingen.

In Schotland werden in St Kilda driehoekige haverkoeken gebakken voor de doden. In Duitsland gooide men op Allerzielen de overgebleven broodkruimels van een hele week in het vuur voor het heil van de overleden zielen.

In Hasselt en Aarschot in België was het tot de Tweede Wereldoorlog gebruik om op Allerheiligen en Allerzielen zielenkoeken of –broodjes te verkopen bij de ingang van het kerkhof. De bezoekers lieten wat achter op het graf en ’s avonds begonnen ze de maaltijd met het eten van dit broodje of koek.

In Antwerpen bakte men rond 1930 zielenkoeken waarbij de gele vlammen van het vagevuur waar de zielen uit gered moesten worden, werden nagebootst door de broodjes geel te maken met saffraan.

In Engeland, in Shorpshire en omliggende gebieden, kende men in de negentiende en twintigste eeuw het gebruik van ‘Souling’. Eerst gingen volwassenen en later kinderen op Allerheiligen of Allerzielen langs de deuren. Ze zongen een lied en kregen geld of voedsel: ‘soul-cake’. De achtergrond van deze traditie is dat het gevenvan aalmoezen aan armen de zielen naar de hemel hielp.

In Vlaanderen brandde men op de avond voor Allerheiligen, op Allerheiligen zelf, of op Allerzielen kaarsen voor het heil van overledenen. In 1951 kende men deze gewoonte nog. In de steden brandde men kaarsen op de graven zelf. Op alle vier de hoeken van het graf stak men een kaars aan.

Halloween is een feest dat we kennen uit Amerika. Het wordt op 31 oktober gevierd. De naam Halloween is een verbastering van ‘All Hallows´ Eve’, de naam van de avond voorafgaand aan Allerheiligen. Het feest is door de Ieren in Amerika geïntroduceerd toen zij in de veertiger en vijftiger jaren van de negentiende eeuw naar Amerika waren getrokken vanwege de aardappelhongersnood. Het belangrijkste element van dit feest is dat kinderen zich verkleden en langs de deuren gaan om te zingen en om snoep te bedelen. Dit heet ´trick and treat´.

De achtergrond van deze gewoonte is de volkstraditie van ´souling´: het geven van voedsel aan armen voor de zielen van de overledenen. Halloween wordt in ons land weinig gevierd, maar we kennen het wel als een feest uit Amerika dat eind oktober gevierd wordt.

In Mexico viert men op Allerheiligen en op Allerzielen ‘El Día de los Muertos’, de dag van de doden. Familie en vrienden komen bij elkaar en gedenken mensen die gestorven zijn.

Een belangrijk element van dit feest is het maken van een altaar dat gewijd is aan de overledene en dat aan hem of haar herinnert. Daar staan naast religieuze voorwerpen, foto´s van de overledene op, dierbare dingen die doen denken aan de overledene, en voedsel en drank waar de overledene van hield. Een deel van het voedsel en de drank wordt op het graf gelegd als zielenkoek.

In de katholieke kerk gaat het feest van Allerheiligen vooraf aan Allerzielen omdat heiligen bij God zijn. Daarmee zijn ze het te volgen voorbeeld en aan hen kan om voorspraak gevraagd kan worden. In de Allerzielen viering van het feest van aarde en hemel worden eerst de overledenen herdacht en komt daarna Allerheiligen aan bod.

maandag 22 oktober 2012

Samhuinn Rituaal

Het is een beetje een Sterzoeker-traditie aan het worden, dat als er een jaarfeest in het zicht komt, dat Sterzoeker hiervoor een rituaal op de blogrol plaatst. Deze traditie willen we graag hooghouden en Samhain is in aantocht en daarom we hebben weer een prachtig rituaal, die we graag met u willen delen. Deze keer plaatsen we het Keltische Samhuinn rituaal van "Promoterre". Wij wensen u alvast een mooie Samhain viering toe

Het is nu tijd om het goede te bewaren en de rest los te laten. Met wat waard is om te behouden, kan men op zoek gaan naar het kleine-ik in jezelf. Koester deze in de winter in de schoot van je naasten, zodat het de kiem kan zijn voor een krachtige start in het voorjaar.Het Keltisch jaar begint met Samhuinn, de tijd van geen tijd. De nevel tussen onze wereld en die van onze voorouders is dan heel dun.


rollen:

DRUÏDE (geeft richting aan het ritueel), met staf en trommel.
(Een mandje appels, een bol zwarte wol, een schaar).

De vier WACHTERS van de WINDRICHTINGEN:

Het OOSTEN met de gave voor het OOSTEN: BROOD en neemt bovendien een tak van de taxus mee.

Het ZUIDEN met de gave voor het ZUIDEN: HONING en bovendien zorgt het ZUIDEN voor het verzorgen, aansteken en onderhouden van het centrale vuur ( lucifers, aanmaakhout, hout etc. )

Het WESTEN met de gave voor het WESTEN: WIJN , MEDE of iets
dergelijks

Het NOORDEN met de gave voor het NOORDEN: ZOUT.

De KINDEREN: met een gift voor iedere deelnemer aan dit ritueel: takjes van de taxus en een kaarsjes.


Het is stil, de natuur klinkt nog duidelijker als anders.
Wij gaan op pad naar de grove van Midgaard, wij volgen de klank van de trommel.
In de grove aangekomen lopen wij vanuit het westen binnenkomend, daarna volgens de loop van de zon en de maan rond totdat wij een voor ons passende plek langs de cirkel hebben gevonden.
Als laatsten komen de windrichtingen de cirkel binnen, zij groeten nadrukkelijk het Oosten en gaan op hun plek in de grove staan.

DRUÏDE treedt na hen de cirkel binnen, sluit de cirkel en richt zich vervolgens naar het OOSTEN:

O grote geest, het onnoembare, O geest van deze plek, van deze cirkel, wij vragen om jullie zegen voor dit ritueel

DRUÏDE richt zich naar het centrum:
Laat ons beginnen met vrede te brengen aan de 4 windrichtingen, want zonder vrede kunnen wij niet werken

Bij elke windrichting richten wij ons allen naar de betreffende windrichting.

ZUIDEN Mag er vrede zijn in het zuiden ( en in de landen in het zuiden ...)

WESTEN Mag er vrede zijn in het westen ( en in....)

NOORDEN Mag er vrede zijn in het noorden ( en in ...)

OOSTEN Mag er vrede zijn in het oosten ( en in de .....)

ALLEN Mag er vrede zijn in de hele wereld

DRUÏDE Laten wij het goddelijke aanroepen volgens eeuwenoude (druïden-)traditie

ALLEN DRUÏDE ZEGT EERST DE ZIN, ALLEN VOLGEN

Goddelijke geef bescherming
En in bescherming kracht
En in kracht begrip
En in begrip kennis
En in kennis rechtvaardigheid
En in rechtvaardigheid de liefde
En in de liefde liefde voor al wat leeft
En in liefde voor al wat leeft de liefde voor het goddelijke.

Bij elke windrichting richten wij ons allen naar de betreffende windrichting.

DRUÏDE Laten wij ons bewust worden welke plek wij in de spiraal van tijd hebben gekozen.
Elke windrichting draagt alles in zich.
Laten deze vier windrichtingen geëerd zijn. Dat het goed is voor allen die hier zijn, in lichaam en gedachten, in deze werkelijkheid en in alle andere werkelijkheden

ZUIDEN Met de zegen van het grote hert in het heetst van de jacht en het innerlijke vuur van de zon, roepen wij opnieuw de krachten van het zuiden ( en het element vuur) op.

WESTEN Met de zegen van de zalm van wijsheid, die zwemt in het heilige water van de oerbron roepen wij opnieuw de krachten van het westen ( en het element water) op.

NOORDEN Met de zegen van de grote beer van de sterrenhemel en de diepe vruchtrijke en fruitvolle aarde, roepen wij opnieuw de krachten van het noorden ( en het element aarde) op.

OOSTEN Met de zegen van de havik, die vliegt in de heldere ochtendhemel roepen wij opnieuw de krachten van het oosten ( en het element lucht) op.

DRUÏDE Misschien is dit een moment om naar binnen te kijken en je bewust te worden, waar jezelf in je leven staat. Stilte en duisternis zijn voor mij hierbij altijd een grote steun.
In de naam van vader ster, en moeder aarde, de ware nemer en de grote gever: een zijn van licht, ik verklaar hier het feest van Samhuinn in deze cirkel voor geopend.

Het ritueel van Samhuinn stelt ons in staat weer terug te gaan naar de kern van ons zijn, dat kleine vlammetje in ons.
Laten wij onze kernen van bestaan samenvoegen en het vuur daarmee bezielen, dat het Zuiden nu in deze cirkel zal ontsteken.

Zie de appel, die nu doorsneden wordt, zijn zaden zijn gepakt in een ster met vijf hoeken: wij als mens temidden van de elementen; aarde, lucht, vuur, water en de geest, het grote onnoembare naar boven gericht.
De appel van Avalon (=appelland), de andere werkelijkheid op de zelfde plaats, want de grenzen tussen de meerdere werelden is nu net zoals rond 1 mei erg transparant.

Het ritueel van Samhuinn wordt gezien in het teken van de taxus, de boom van dood en wedergeboorte, wiens eeuwige groen de oneindigheid van het spirituele leven symboliseert.
Laat het Oosten voor ons bij het vuur een tak van de taxus (aan de noordzijde) leggen.

Wij hebben de tijd van samhuinn bereikt, de tijd van geen tijd.
Het oude jaar is beëindigd en het nieuwe jaar is nog niet begonnen. Wij staan nu zonder tijd en de sluiers tussen de werelden is erg dun. Wees niet bang. Verwelkom onze broeders en zusters, die ons nu willen bezoeken en communicatie met ons zoeken. Zij zijn het verleden, wij zijn het nu en met z’n allen delen wij de toekomst.
Wij eren onszelf en onze voorouders met zegeningen van de aarde.
Laat het brood, het zout, de wijn en de honing tussen ons gedeeld worden.

Het NOORDEN neemt het zout, het OOSTEN neemt het brood,
het ZUIDEN neemt de honing, het WESTEN neemt de wijn.

Iedere windrichting deelt deze gaven uit aan iedereen in de cirkel uiteraard volgens het pad van de zon, om uiteindelijk bij je eigen plek weer aan te
komen en je zelf als laatste een deel van deze gave te presenteren.


DRUÏDE Mogen allen van ons in deze cirkel een stap vooruit doen en delen in dit feest en moge wij allen het beeld van liefde en verbondenheid met ons in ons hart meedragen.

ALLEN geven elkaar de hand, om te geven en om te ontvangen.
Alle mensen wenden zich tot het centrale vuur. Wij geven elkaar de hand een gevende hand en een ontvangende hand

STILTE

DRUÏDE Op vele plaatsen op deze wereld worden in dit moment van geen tijd rituelen gehouden om het oude af te sluiten en het nieuwe te beginnen. ( of op het zuidelijk halfrond houden sommige tegenvoeters een ritueel om het nieuwe welkom te heten en het oude af te sluiten).

Om ons met hen allen verbonden te voelen wil ik jullie vragen met mij de volgende belofte uit te spreken en wel in het Engels om de binding nog te verstevigen. De energie van allen is meer dan de simpele optelling van de delen en juist daarin schuilt de belangrijkste kracht.

We beloven opnieuw om met anderen in liefde en vrede stand te houden, de handen aangesloten, de harten opengesteld.

ALLEN

We swear by peace and love to stand
Heart to heart and hand in hand
Mark O Spirit and hear us now
Confirming this our sacred Vow

DRUÏDE Het vuur kan de essentie van de elementen losmaken, zodat wij en alle anderen aanwezigen krachten hiervan zich kunnen voeden. Zoals wij dit op het aardse niveau hebben gedeeld, kunnen wij deze gaven ook op een andere, spiritueel niveau delen.

WESTEN De zon van al het leven gaat onder in het westen, maar de sterren van de zeven zusters komen hier op. Geliefde geesten, wij verwelkomen jullie om de wijn en de liefde met ons te delen.
Wijn wordt in het vuur gegooid.

NOORDEN De sluier van middernacht sluit de sterren af, O voorvaderen deel in wijsheid het zout der aarde met ons.
Zout wordt in het vuur gegooid.

ZUIDEN In het licht van de dag ligt begrip, de schaduwen zijn klein. Ware geesten, deel jullie heldere visioenen met ons en wij delen de zoetheid van de honing met jullie op de tong van waarheid.
Honing wordt in het vuur gegooid

OOSTEN De zon wordt herboren in de armen van elke dageraad. Mag de ziel van onze geliefden opnieuw met ons delen in dit brood en de adem van leven.
Brood in het vuur.
STILTE

DRUÏDE Wij willen nu zingen en drummen voor al diegenen, die ons na staan en hier om welke reden dan ook niet of niet meer kunnen zijn.

(ieder kan naar het vuur lopen hardop of in stilte een naam of een wens
uitspreken.


We delen nu elk in verdriet en hoop…..

Laten wij nu samen een web weven, om de dingen, die dit afgelopen jaar
gebeurd zijn te vangen en om te zetten tot een positieve impuls in ons leven.

wij weven een web in drie rondes:
Wat was het probleem,
De probleemstelling in de situatie,
Hoe heb je zelf (soms ook negatief gereageerd?
Wat heb je ervan geleerd of kunnen we er van leren.
Vervolgens wordt het web in delen geknipt en in het Samhuinn-vuur gegooid, als symbool voor de ketel van dood en wedergeboorte, waarin nu de oude wijze vrouw of lelijke hekst roert.)

Mogen de KINDEREN ons hun geschenk aanbieden: een takje van de taxus, want na elke dood komt het leven steeds weer terug, een licht voor vrede, want zonder vrede kunnen wij niets.

ALLEN De mantra AOWEN. (De Kelten noemden de universele,
goddelijke levensenergie aangeduid AWEN.

DRUÏDE Wij allen hebben in de weg van het licht door deze samhuinn-viering anderen herdacht en ontmoet.
Laat allen in deze cirkel, van alle werelden, nu weggaan in vrede, respect en liefde.

Laten wij de vier windrichtingen en hun bewakers bedanken voor hun zegen

Bij elke windrichting richten wij ons allen naar de betreffende windrichting.

OOSTEN In de naam van de havik, die vliegt in de heldere hemel en het element lucht, bedanken wij de krachten van het Oosten

NOORDEN In naam van de grote beer van de sterrenhemel en het element aarde, bedanken wij de krachten van het Noorden

WESTEN In de naam van de zalm van wijsheid en het element water, bedanken wij de krachten van het Westen

ZUIDEN In de naam van het grote hert en het element vuur, bedanken wij de krachten van het Zuiden

ALLEN Richten zich op het vuur in het centrum.

WESTEN Mag de harmonie van onze landen nu compleet zijn

DRUÏDE Laat ons allen uitstralen: het licht in onze harten in onze handen en in ons leven. Ik verklaar hierbij dit feest van samhuinn voor gesloten en het ritueel is ten einde in alle werelden. Het is geëindigd.

NOORDEN Niets eindigt !

DRUÏDE Dit ritueel is nu misschien beëindigd, maar ik wil jullie allen uitnodigen samen binnen met ons te delen in eten en drinken, in zang, muziek, woord.
En zo op een andere manier deze viering luister te schenken.

ALLEN Lopen in stilte in het westen de grove uit, terug naar binnen.

Als laatste handelingen legt het ZUIDEN nieuw hout op het vuur, en heft de DRUIDE de cirkel op.

Door: promoterre

dinsdag 16 oktober 2012

Sterzoeker over Copyrights

Er wordt op het Internet heel wat afgevochten over copyrights. Site A wil niet dat haar artikelen verschijnen op site B en vice versa. Sommige van deze site eigenaren denken dat ze schade lijden door het kopiëren en plakken van artikelen en anderen gaan de moraal en ethiek-ridder uithangen omdat je het niet netjes hebt gevraagd.
Sterzoeker doet hier NIET aan mee. Op Sterzoeker site treft u een groot aantal unieke artikelen, van de hand en van verschillende medewerkers, lezers en schrijvers. Wilt u deze plaatsen op uw eigen site, dan zeggen wij: GRAAG!

Hoe meer mensen de content kunnen lezen des te beter. En wil u ons helemaal blij maken plaats er dan even een bron-linkje bij naar http://sterzoeker.blogspot.com of naar het originele artikel. Wij danken u daarvoor uit de grond van onze Google-rankings

Wij geloven in vrije informatie en daar horen copyrights op artikelen gewoon niet bij. Dankzij de manier waarop zoekservers tegenwoordig werken worden we daar ook alleen maar beter van. Het is dus een win/win situatie voor alle partijen. Daar houden wij van!

Kortom, veel plezier met de Sterzoeker artikelen op uw site.

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails