vrijdag 20 juni 2014

AMORC eist Sterzoeker bezit op.

Over de arrogantie van sommige ordes schreef sterzoeker al vaker. AMORC maakte het recent wel heel erg bont, door zich de eigendommen van Sterzoeker toe te willen toe-eigenen. Wij waren nog zo netjes om de ons gekochte boekjes tegen onze kostprijs aan AMORC te willen overhandigen. Gekgenoeg werd daar niet op ingegaan. De boekwerkjes die wij in een boekwinkel gekocht hebben worden door AMORC als hun eigendom gezien Hier volgt het relaas.


Enige tijd geleden ontving Sterzoeker onderstaand bericht van een Amorc lid:
Door een van onze leden zijn we reeds een aantal keren attent gemaakt op de aanbieding via sterzoeker van een pakketje incidentele AMORC- monografieën.

Zoals u op de buitenkant van deze monografieën kunt lezen zijn deze het eigendom van de A.M.O.R.C., en kunnen ze dus niet te koop zijn.

Wij vragen u daarom de tekst met betrekking tot deze monografieën zo spoedig mogelijk te verwijderen van uw site, en de monografieën zelf te retourneren naar het volgende adres:

Rozekruisers Orde AMORC
Groothertoginnelaan 36
2517 EH  Den Haag

Vriendelijke groet,

 TSK

Rozekruisers Orde AMORC


Daarop heeft Sterzoeker uiteraard netjes geantwoord:
Beste T,
Een medewerker van Sterzoeker trof deze Monografieën aan in een antiquariaat. Het betreft een aardige stapel en daar moest ook een aardig bedrag voor betaald worden.

Wij hebben trouwens naast "het pakketje AMORC" nog groot een aantal boeken en monografieën. Ook bezitten we een aantal rituele voorwerpen, afkomstig van AMORC.  Deze staan (nog) niet op Sterzoeker. Ook hier is in geïnvesteerd en wij zullen dit materiaal dus niet zomaar van de hand doen.

Wij kunnen en willen de Monografieën dan ook niet zondermeer aan AMORC retourneren, gezien ze in een reguliere boekenwinkel gekocht zijn en er kosten voor zijn gemaakt.

Sterzoeker biedt de monografieën trouwens ook helemaal niet te koop aan, maar beschrijft de bijzondere vondst, want bijzonder is het, blijkens uw schrijven.
 

Met vriendelijk groet, 
Sterzoeker

Op ons antwoord kwam een tegenreactie van AMORC:
Beste Magister Templi en Sterzoeker (naam?),

Dat jullie er geld voor hebben betaald klopt natuurlijk niet.
Ze zijn en blijven eigendom van de AMORC, of het nu bij een antiquariaat ligt of niet.
Rituele voorwerpen zijn in elke vrijmetselaarstempel en ook bij de Magister Templi te vinden, zo bijzonder is dit niet.
Voor wat betreft de boeken: elke goede boekwinkel en/of antiquariaat heeft interessante mystieke boeken te koop, waar ieder geïnteresseerde zijn hart op kan halen. Ook dit is niet bijzonder.

Vriendelijke groet,
TSK


Dit is een vreemd antwoord omdat de mevrouw in kwestie geheel niet ingaat op waar het haar in eerste instantie om te doen was: dat ze de Monografieën van AMORC terug wil hebben. Ze schijnt niet snappen wat wij schrijven; dat we er geld voor betaald hebben. We willen de Monografieën haar wel overhandigen, onder voorwaarde dat ze ons het bedrag van 75 euro betaalt, waar wij het voor gekocht hebben.  Dat wij ook in het bezit zijn van een andere, wellicht nog veel interessantere  AMORC-oudheden en boekenwerken, schijnt haar niet te boeien. Een aparte reactie vinden wij wel, dat de rest er niet toe doet, voor iemand die nogal gebrand is op het terugvorderen van AMORC materiaal. Daarom voelde Sterzoeker zich genoodzaakt er nog even een mailtje tegen aan te gooien:

Beste T,

Wat u schrijft klopt niet helemaal, iets waar wij netjes voor betaald hebben, in een reguliere boekhandel, is wel degelijk (ons) privé eigendom. De betreffende monografieën kan u wettelijk gezien dus niet zomaar opeisen. U kunt daarhalve ook niet zondermeer verwachten dat iemand zijn boekenkast voor u gaat uitruimen en u uw vermeende eigendommen terugstuurt, zonder dat de gemaakte kosten vergoed worden, zou men al bereid zijn u de monografieën te doen retourneren.

U zou dit eerst eens netjes kunnen vragen, of men bereid is hiertoe te onderhandelen. De opzet, in uw eerste schrijven, was in die zin zeer brutaal gesteld, om te doen versonderstellen dat u deze retournage zonder meer kan afdwingen.

In deze ligt het probleem in feite niet bij de Sterzoeker medewerker, maar bij AMORC. Een van uw leden heeft zich duidelijk niet aan uw orderegels gehouden, door de boekwerkjes af te leveren bij een antiquariaat. Onze medewerker is geen AMORC lid en behoeft zich dus niet aan de regels van AMORC te houden.

Bovendien, als het zoals u schrijft niet zo bijzonder is, waar maakt AMORC zich dan druk om?

Wij vernemen graag hoe AMORC dit verder wenst op te lossen, maar zondermeer retourneren zal dus niet gebeuren.

Met vriendelijke groet,Sterzoeker


Mevrouw gaf het daarna wel heel snel op. Ze deed nog een poging om op ons sentiment in spelen.  Ze liet ons weten dat een enkel antiquariaat haar monografieën retourneren en dat ze het bij ons niet kan afdwingen. Daar heeft ze helemaal gelijk in want dat kan ze inderdaad niet.  Maar wat voor probleem voorziet zij. Over voor wat voor nette vraag?  Wij zagen het niet. Zie hier het antwoord van mevrouw AMORC:
Beste anonieme antwoorder,

We krijgen ook wel direct de monografieën retour van een enkel antiquariaat zonder dat ze deze te koop aanbieden, als ze zo netjes zijn.

Natuurlijk kan ik niet afdwingen dat u ze terugstuurt; ik heb het netjes gevraagd, als u hier niet op in wilt gaan dan is dat uw probleem.

Vriendelijke groet,
TSK


Hoogste tijd dus dat Kritische Magier zich er mee ging benoemen. Hij schreef als volgt:
Beste mevrouw SK,

De kwestie van de AMORC monografieën is aan mij ter beoordeling voorgelegd. Wilt u van het volgende goede nota nemen?

De betreffende boeken zijn op rechtmatige wijze verworven, de koper had geen reden om aan te nemen dat de boeken op onrechtmatige wijze verworven zou hebben. De huidige eigenaar van de boeken is daarom de rechtmatige eigenaar.

Mocht u aan het bovenstaande twijfelen dan staat het u vrij om u hieromtrent nader juridisch te laten informeren.
Ruimte voor interpretatie is er vanzelfsprekend altijd. Echter, zomaar komen binnenvallen met een ongegronde vordering op de betreffende boeken getuigt niet bepaald van een overtuigend niveau. U doet het voorkomen alsof u het AMORC vertegenwoordigt, dat zouden wij natuurlijk willen verifiëren. Gesteld natuurlijk dat u onze aandacht ook zou hebben.

U heeft onze informatie en dat lijkt mij voor nu voldoende.

Hoogachtend

De Kritische Magier namens het Sterzoekerteam

Daarna bleef het nog lang stil rond AMORC, totdat een ex- AMORC lid sterzoeker aanbood om al zijn monografieën voor ons in te scannen. Zo geschiede het. Zo konden wij wat ontbrak in het geheel complementeren. Maar of mevrouw AMORC hier nu zo blij van wordt, dat betwijfelen wij ten zeerste .

maandag 2 juni 2014

De Christelijkheid van de Magie

Is het u wel eens opgevallen hoe truttig het magische leven is? Nee? Dan wil ik eens een woordje wagen aan de discussie over witte versus zwarte magie, Linker versus Rechter hand-magie, goed en kwaad, kortom mijn stek versus jouw stek.

Elke discussie hierover is doorgaans een serieuze poging om mij dood te vervelen. Ik veronderstel dat men leest, ook al volgt men een “ervaringspad”. Ik veronderstel dat een mevrouw die er een mysterieschool op na houdt op – zo beweert zij – Kabbalistische grondslag, toch een beetje haar klassieken kent. Ik veronderstel dat ieder wat vermogen tot zelfreflectie heeft. Waarom doe ik dat? Omdat de hedendaagse magische stromingen zich afzetten tegen de christelijke leer. Daar is dan ook een persoonlijke reden voor.

Onder de magische bevolking bevinden zich opmerkelijk veel leden die in hun jeugd stevig volgegoten zijn met de strenge versie van de Christelijke leer: mensen die als kind in sektes gezeten hebben, streng gereformeerden en slagvaste Katholieken. Er zijn er ook van het Jezus-is-je-vriendje-type, maar die voeren niet de boventoon als de kwestie van Goed en Kwaad of Zwart en Wit aan de orde is. Die lezen gewoon een boekje extra.

Tja, hoe kom ik er nou bij dat men zich in deze discussie afzet tegen de Christelijke leer?

Omdat in de discussie direct zichtbaar wordt dat men het Goed en het Kwaad kan herkennen. Definities volgen dan vanzelf om duidelijk te maken wat een boosaardig volk zich aan de andere kant van de streep bevindt.

Niemand schijnt in de gaten te hebben dat men precies dat doet wat het christendom altijd al van het niet-christendom gescheiden heeft: men personifieert het kwaad of de duistere zijde. Ja, Harry Potter hebben ze onder de knie, dat wel.

De mevrouw met haar troebele mysterieschool zou ik aanraden om haar school te sluiten.

Ik mag veronderstellen dat iemand die zich in mysterieen verdiept heeft iets beters te bieden heeft dan scheldwoorden voor de andere partij. Wie ooit geld betaald heeft voor haar lessen mag dit nu terug gaan vragen. Het enige echte mysterie is hoe het zo ver heeft kunnen komen dat zij naam heeft kunnen maken met wat hapsnap teksten uit boeken waar ze totaal niks van begrijpt.

Wanneer het over het verschil tussen witte en zwarte magie gaat dan lijkt men in de magie met de vingers in de knoop te zitten.

Elke discussie draait steevast uit op betonnen stellingen zoals: wit is het goede, zwart is het slechte. Vervolgens verschanst men zich achter de eigen traditie waar - vanzelfsprekend - het slechte zo slecht helemaal niet is. Aan het goede wordt geen aandacht meer besteed want dat is ... goed. Ja, dan weten we allemaal waar het over gaat en zijn we het eens want het probleem zit niet in het goede. Het is de zwarte magie die de oprispingen veroorzaakt.

Er wordt wat ongemakkelijk heen en weer gekaatst over persoonlijke ervaringen, er worden wat definities uitgeprobeerd die geen van allen stand kunnen houden. Soms is er een durfal die dapper naar de eigen borst wijst en roept: maar ik ben een wicca en wij houden ons nou juist bezig met de zwarte kant van de magie. Dat wordt dan gemakshalve genegeerd.

Het onderwerp is: qlippoth. Noem dat woord en iedereen zit in de gordijnen.

Het meest vermakelijke element in de discussie is de mevrouw met de mysterieschool. Die pretendeert het te weten, ja echt. Ze haalt er de Kabbala bij. Nu heeft zij voor haar de leden van haar tempel zelfs haar visie van de kabbala uitgetekend en voor 75 euro kan een papieren kopie van haar, in duistere sferen gehulde, boom aan uw muur hangen. ze weet precies hoe het Kwaad eruit ziet, die verkettert een andere magische orde die vermoedelijk wel weet waar het over gaat. Kortom, ze is bang voor de duivel. Dat heeft ze namelijk geleerd in haar Katholieke opvoeding.

Het kwalijkste aan deze mevrouw is dat zij anderen wil voorschrijven wat er gedacht of gevoeld moet worden. Mevrouw is namelijk magus en dan mag je dat doen met je “darlings” zoals ze vaak schrijft. Dat vind ik pas echt eng. Temeer omdat deze mevrouw geen enkele blijk geeft van enige intelligentie, ze roept alleen iets dat in haar kraam te pas komt. Wat dat is weet ze donders goed, verder weet ze niks. En toch mogen we dat niet in onze kleine beschouwing negeren.

“Goed” is het ruim doneren in de collectezak en je mond houden (ze IS immers een religieus genootschap), “Kwaad” precies het tegendeel. Sla er maar even de gedragsregels van de Temple of Starlight op na. Dat maakt haar magie zo diep christelijk. Collectes zijn immers een uitvinding van religieuze organisaties zoals die waar de christelijke kerk ook onder valt.

En kom nou niet vertellen dat die niet weten wat het verschil tussen goed en kwaad is. Ze hebben patent op die kennis. Dat is nou precies wat mij altijd verbaasd heeft want voor zover bekend (sic!) maakt de bijbel alleen melding van liefdadigheid als het om armen en behoeftigen gaat en heeft Jezus alleen een inzameling gehouden omdat er tienduizenden gespijzigd moesten worden.

Die zorg rust zeker niet op onze fameuze zwaar Katholieke magus, zoveel is bekend en heel zeker. Ik kan mij daarom goed voorstellen dat zij ernstig worstelt met de vraag wat nou eigenlijk het verschil tussen Goed en Kwaad is. Ze kan het ene niet meer van het andere onderscheiden.

Setrzoeker lost dat vraagstuk graag voor haar op. Goed is deze mevrouw de rug toe te keren, kwaad is in haar praatjes te trappen, grof geld te betalen voor haar goedkope “magie” en je bovendien nog zwart te laten maken door deze zogenaamde magus met haar christelijke achtergrond. Dan ben je beter af met de eerst beste christelijke kerk met een onderbetaalde prediker. Dat is nog eens een Westerse Mysterie Traditie.

door: Horas

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails