dinsdag 13 juli 2010

Getallensymboliek en Persoonlijke Ontwikkeling


de Indische wereld-scheppings-mythe zegt:
"In het begin heersen chaos en duisternis over de oerwateren; dan verschijnt Brahmanda –het gouden ei van Brahma– als eerste kern, waaruit de schepping zich zal afsplitsen."

Ook Hildegard von Bingen heeft dit wereldei gezien tijdens één van haar mystieke ervaringen.
In dat Begin is er niets, alleen het Woord. Het woord 'woord' komt uit de Sanskriet-oerwortel 'VRT', evenals –in onze taal– onder meer de woorden' worden' en 'wortel'. Is het toeval, dat al deze woorden als gemeenschappelijke betekenis 'het zich ontplooien' hebben? En wat is dat anders dan een aanduiding van het begin. In het begin was dus het begin!

Toeval? Neen, want als ik naar de Griekse tekst kijk, dan staat er : 'En àrchên ên ho Lógos'.
Lógos komt uit de Sanskriet-oerwortel 'LEG', evenals vele andere woorden in vele talen: Lux, Lychne, Lamp, Licht, Lex, Lezen, maar ook Lüge, Leugen, Luid, Geluid. Al deze woorden hebben als kenmerk licht, licht geven, klank, geluid, kortom: ………. 'trilling' . Archên komt uit de Sanskriet-spiegelwortel van' LEG', namelijk 'REGH', dat dezelfde betekenis heeft, alleen in een andere dimensie weerspiegeld. In het Grieks staat er dus:'In de trilling was trilling! We kunnen deze tekst dus vertalen als: 'In het begin was er trilling' . In het Begin is er dus trilling, …………… en niets meer dan dat.

Dat eerste begin, die trillingen, die zijn er altijd. Dit begin kunnen we ook uitdrukken door het getal ‘0’ Het getal '0' staat voor:
- oneindigheid,
- grenzeloos Wezen,
- omtrek,
- begrenzing,
- de universele paradox: oneindig groot èn oneindig klein,
- een oneindig grote cirkel èn voor de punt in het midden daarvan.

Illustratief hiervoor zijn de onderlinge verhoudingen van de afmetingen in ons heelal tot en met die van onderdelen van een atoom. Als ik me het heelal voorstel ter grootte van 3½ domtoren (3,5*112=380m, de hoogte van het Empire State Building,N.Y.), dan is ons zonnestelsel een heel klein korreltje zout in het midden daarvan; bij een atoom de kern; bij die kern een neutron; enz.. Wát we zien is dus geen vaste stof, maar één of meer bewegende deeltjes in een baan met een middellijn van 3,5 domtoren, met in het middelpunt een klein korreltje zout als volgend' vast' deeltje. Vanaf ons waarnemingsstandpunt kunnen we zo'n 'vast' deeltje als vast ervaren of als trilling, beide is niet mogelijk.

Het wereldei heeft zich ooit afgesplitst als eerste kern, waaruit mijn wereld zal ontstaan.
Die afsplitsing wordt voorgesteld door het getal '1':
• de openbaring van het oneindige,
• het positieve,
• het egoïsme: de '1' vertegenwoordigt het ego,
• het is ook de punt, het ik-middelpunt, het begin van afscheiding,
• het Ene.
• de synthese en de fundamentele eenheid van alle dingen,
• de '0' tot openbaring gebracht.
Meetkundig is dit stadium de punt, of ook wel de cirkel, ditmaal echter duidelijk begrensd.

Het één kan niet bestaan zonder het andere; het ene is herkenbaar omdat het andere er ook is.
De dualiteit is geboren, voorgesteld door het getal ‘2' :
• tegendelen, elkaar bevestigend als delen van het geopenbaarde leven,
• overeenstemming en scheiding,
• object en subject,
• actief en passief,
• mannelijk en vrouwelijk
• duisternis en licht,
• de twee kennisniveaus: het geopenbaarde en het niet geopenbaarde,
• 'aantasting' van het 'volmaakte' van de '1', ontstaan door verdub¬beling van die '1'.

Schepping van mijzelf en van alles in mijn omgeving, waar ik niet meer één mee ben; ontsproten aan de chaos en gevormd uit de chaos. Meetkundig vindt ik hier de lijn met een punt aan elke kant: ik ervaar steeds wat ik nu ben en zie het tegendeel, zonder ze te kunnen verenigen.

Een mens in zijn prille stadium, kan meetkundig voorgesteld worden door een driehoek, een plat vlak, en door het getal '3'. Ik ben nu in staat om beide tegendelen te bezien en te ondergaan, in stilte, het begin van beschouwen. Overzien is nog niet mogelijk. Wel kan ik vanuit mijn standpunt de tegendelen waarnemen, bezien. Ik kan echter nog geen verbanden leggen.
Hier ben ik als mens leerling: ik dien nog erg veel te leren voor ik overzicht kan krijgen.
Het getal '3':
• drie-eenheid, trilogie:
• leven, substantie, intelligentie,
• kracht, stof, bewustzijn,
• scheppen, onderhouden, weer oplossen,
• vader, moeder, kind,
• denker, gedachte, ding.
• de dualiteit, weerkaatst in het bewustzijn, in ruimte en in tijd,
• het getal van de volledigheid (drie maal iets doen is magisch), van de
volheid (bij natuurvolken telt men 1, 2, veel).
maar ook:
• voldaanheid,
• het genoeg hebben aan de drie, waardoor ik mezelf afsluit, niet meer open sta, niet nieuwsgierig meer ben, geen leerling meer ben.

Hierop volgt het volgend stadium:
Het getal '4', gevormd door de bouwers van de vier elementen aarde, water, lucht en vuur.
In grote lijnen staan d elementen voor:
• aarde voor het fysieke,
• water voor scheppend vermogen en bewustzijnsontplooiing,
• lucht voor voelend en. vorm gericht denken,
• vuur voor concreet denken.
Zij vormen de basis, waarop ik mijzelf verder kan ontwikkelen.

Bovenstaande blog is ingezonden door Willem van Eerden, daarvoor onze dank.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails