vrijdag 8 mei 2009

Wat is magie?

Middels het woord magie wordt de geheime kennis van bovenzinnelijke zaken aangeduid, hoewel ze in verschillende soorten of klassen moet verdeeld worden. De magie omvatte oorspronkelijk dan ook de kennis van alle zichtbare en onzichtbare krachten van het universum. In haar lag de verklaring van de gehele natuur, en van de onderlinge verhouding en betrekkingen van alle verschijnselen in het natuurlijke en geestelijke leven.

De oude magie werd in drie klassen verdeeld: de fysische of natuurlijke, de mathematische of hemelse, en de theologische of ceremoniële. Het fysische gedeelte omvatte de leer der natuur in al haar verschijnselen en de onderlinge verhoudingen van deze, waaraan een buitengewone betekenis werd gehecht; het mathematische hield zich bezig met de hemellichamen en hun loop en beweging, en de invloed die deze op de aardse dingen uitoefenen; het derde of theologisch deel handelde over de Godheid, de menselijke ziel, de goede en kwade geesten, de wonderen, de heilige gebruiken en mysteriën enz. Ook werd er onderscheid gemaakt tussen witte en zwarte magie, of tussen de werkelijke magie en goetie, of de zogenaamde zwarte kunst. Bij de eerste maakte men gebruik van de goede, bij de tweede van de boze geesten. Bij de kerkvaders gold de eerste dan ook vaak als een voorrecht aan de gunstelingen der Godheid verleend

Magie steunt op de overtuiging dat de mens, krachtens zijn hogere en goddelijke oorsprong, geschikt is voor een hogere werkzaamheid, die hem in betrekking kan brengen met de bovenzinnelijke wereld, en hem tot de beheerser maakt van zijn eigen- en van de zinnelijke natuur.

Magie is geen geloof, maar een kunde en dit wil zeggen dat iedereen die er genoeg tijd en moeite in steekt kan magie leren.
De energie wat in magie zit, zit overal om ons heen en in ons en omdat het overal om ons heen zit, verbindt magie alles in het universum.

Magie is het menselijk handelen dat erop gericht is de werkelijkheid te begrijpen, te beheersen of minstens te beïnvloeden door inschakeling van al dan niet persoonlijke, boven- of prerationele krachten. Een magiër is een man van actie, die zijn wil d.m.v. het bovengenoemde aan dingen en mensen wilt opleggen. Het draait in de magie om het verkrijgen en uitoefenen van paranormale macht

De vraag van wat is magie nu werkelijk is heeft velen bezig gehouden, en er bestaan verschillende definities. De meeste van deze luiden ongeveer als volgt: “Het veranderen van dingen in overeenstemming met de wil van de magiër”.

In het boek “Moderne heksen” verwoord Claudia v.d. Sluis het als volgt: “Magie is het gebruiken van je eigen geestelijke energie en het beïnvloeden van de energie om je heen”. Weer een andere definitie luid; “Door middel van gedachten en handelingen energieën sturen om veranderingen te bewerkstelligen”.
Zo’n definitie zegt natuurlijk niet zoveel alles, want vele andere beroepen zouden ook onder deze definitie kunnen vallen, een architect, een arts, of een huisvrouw. Het blijkt erg moeilijk om uit te leggen wat magie precies is.

Magie wordt door de meeste magiërs gezien als het gebruiken van een stelsel van natuurwetten en natuurlijke processen. De magiër gaat er van uit dat er meer is dan de materiële wereld. In feite werkt de magiër met de ongeziene werelden, die ook wel omschreven kunnen worden als lagen van bewustzijn. Deze werelden zijn zeer intiem met elkaar en met de fysieke wereld verweven, en hebben elk hun eigen wetten. Ook de relatie tussen deze ongeziene werelden of bewustzijnsniveaus wordt door wetten beheerst.

Onze westerse wetenschap heeft zich tot nu toe uitsluitend bezig gehouden met de fysieke wereld. Alleen de psychologie heeft iets van een van de drie andere werelden durven verkennen, al hoewel de psychologie zich heeft moeten beperken tot de bestudering van de uitwerking van het bewustzijn op het fysiek waarneembare gebied. De magiër probeert door gebruik te maken van de kennis van deze ongeziene werelden en hun wetten, invloed uit te oefenen op de wereld van alledag, zoals we die om ons heen zien.

Het gebruik van natuurwetten dus om veranderingen te bewerkstelligen. Zo geformuleerd is er niets vreemds aan te ontdekken: een magiër probeert hetzelfde als ieder mens: het herscheppen van zijn of haar omgeving totdat die overeenstemt met het beeld dat hij of zij van de wereld heeft. Een arts probeert een wereld op te bouwen met gezonde mensen; een automonteur werkt aan een wereld met perfect werkende auto’s; en een metselaar werkt aan een wereld waar iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. Wat de magie zo ondoorgrondelijk maakt is het feit dat magiërs hun activiteiten niet, zoals de meesten van ons, tot het fysieke niveau beperken, maar allerlei ‘onzichtbare’ dingen doen om zo resultaten te krijgen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails