woensdag 9 juni 2010

De Graftombe van Christian Rosencreutz (1)

In 1614 verscheen er een mysterieus document met de titel Fama Fraternitatis in de Duitse stad Kassel. Er gloeide een storm van belangstelling op voor dit document in heel Europa. Dit document beschrijft een fantastisch verhaal over een geheime broederschap van adepten die zichzelf Rozenkruisers noemden, naar hun enigmatische oprichter Christian Rosencreutz, of CRC..

Video animatie van De Graftombe van Christian Rosencreutz. Klik op de knop met het pijltje om de video te starten.

De Fama kondigde het bestaan aan van een geheime broederschap van het Rozen Kruis en beschreef het leven en de leer van Christian Rosencreutz. Het ging om de beschrijving van een tombe waarin C.R.C. en veel van de geheime kennis van de Rozenkruisers werden begraven. Het document nodigt uiteindelijk alle gelijkgestemde individuen uit contact te zoeken met de Broederschap en te delen in zijn Alchemistische wijsheid en geestelijke rijkdom.

De climax van het verhaal gaat over de herontdekking van het graf van CRC, begraven in een verborgen, ondergronds, zevenkantig gewelf. Gegraveerd op een rond altaar, boven het graf, waren de woorden (in het Latijn): Tot de Glorie van het Rozen Kruis, heb ik dit graf gebouwd voor mezelf als een compendium van de Universele Eenheid

Deze blog zal de symbolische structuur en spirituele implicaties van de Rozekruisers tombe verkennen, waarop gezinspeeld wordt in de Fama en welke beschreven wordt in de latere leer van de Hermetische Orde of the Golden Dawn en de RR et AC.

De Tombe herbergt een veelvoud aan symbolieken. Het is een symbolisch graf van de dood en het symbool van de spirituele opstanding. Eveneens is het een initiatie kamer en plaats van meditatie. Echter, de primaire betekenis is die van het "mystieke centrum" of "innerlijke tempel" van de mens. Dit is een innerlijke realiteit, waarin God centraal staat, die inherent is aan de symboliek van CRC's "Compendium van de Universele Eenheid."

De publicatie van de Fama veroorzaakt opschudding. Traditionalisten veroordeelden de schimmige rozenkruisers broederschap. Sceptici betwijfelen het bestaan ervan. Hermetici omarmden het. Een aantal mensen probeerde het te vinden en toe te treden tot deze raadselachtige broederschap. Overal in Europa waren de drukpersen bezig met het uitgeven van boeken en andere documenten over het onderwerp. Binnen een paar jaar waren er twee andere Rosicrucian manifesten verschenen: De Confessio en de Alchemistische Bruiloft van Christian Rosencreutz. De Confessio openbaarde wat meer informatie over het lidmaatschap van de Rozekruisers Broederschap, terwijl de Alchemistische Bruiloft een alchemistische fabel was, gevuld met symboliek en allegorie.

Sommige van de theorieën over de oorsprong en de motieven achter de publicatie van de Rozekruisers manifesten zijn het vermelden waard. In haar boek: "The Rosicrucian Enlightenment", beschrijft Frances Yates hoe de manifesten deel hebben kunnen uitmaken van een geplande propaganda-campagne van een Lutherse-Hermetische beweging, ter ondersteuning van het bewind van Frederik de vijfde, koning van Bohemen in oppositie tegen katholieke Habsburgers

De manifesten waren waarschijnlijk geschreven door een groep studenten, die studeerde aan de Universiteit van Tübingen en waren leden van een kring van christelijke Hermetici. Onder hen waren Tobias Hess, een leerling van Paracelsus, en Johann Valentin Andreae, die een Lutherse dominee werd en waar later van werd aangenomen dat hij de Alchemistische Bruiloft heeft geschreven als scherts.

Ongeacht wat de oorsprong van het Manifest geweest kan zijn- of geestelijke, politieke, of zelfs mythologische, de invloed op de Westerse Esoterische Traditie was zeker geen grap. Over het geheel genomen beschrijven de drie Rozenkruisers manifesten het begin van een nieuw spiritueel tijdperk- een Tijdperk gestructureerd rond Lutherse idealisme, sociale hervormingen, alchemistische leer, astrologische symboliek, hermetische magie, en christelijke mystiek.

Ze brachten een gevoel van verwondering over de verborgen werking van het universum. Zij verwijzen ook terug naar een eerder tijdstip van archaïsche wijsheid, vroege wetenschap, en de geheime mysteriën van de oude wereld, waar alleen spirituele kennis werd gegeven aan een selecte groep van ingewijden. De drie manifesten bleken voor velen het verlangen naar een spirituele en esoterische kennis aan te wakkeren. Maar het essentiële verhaal in de Rozenkruisers-trilogie is opgenomen in de Fama-De ontdekking van de verborgen grafkamer van de CRC- een geheime kamer met zeven zijden, die de geheimen van de Broederschap bevatten en de essentie aanreiken van Christian Rosencreutz's "Compendium van de Universele Eenheid".

Waar verwijst deze mysterieuze beschrijving naar? Wat is deze vreemde verborgen kamer die lijkt te liggen in het hart van de Rozekruisers traditie? Wat is de kennis die het bevat? En er zijn hints van deze kennis elders in de Rozekruisers leringen gegeven? En waar is het graf van de Christian Rosencreutz te vinden? In deze blog -serie hoopt sterzoeker een paar antwoorden op deze vragen te geven en verdere stof tot nadenken aan te bieden

"Universele Eenheid"
De Fama vertelt ons dat toen de Rozekruisers Broederschap het graf van hun stichter herontdekte, er voor hun ogen een gewelf met zeven kanten zichtbaar werd. In het midden stond een rond altaar, gegraveerd met cijfers en woorden, die was geplaatst over de sarcofaag van de Christiaan Rosencreutz, waarin het onbedorven lichaam lag. Driehoeken waren ingeschreven in het plafond en in de vloer. De kamer was verlicht door een "tweede zon", terwijl de vloer de namen bevatte van de "inferieure gouverneurs" of helse geesten. Elk van de zeven muren van het graf van CRC was onderverdeeld in tien vierkanten, die op hun beurt waren ingeschreven met verschillende cijfers en zinnen. Elke muur had ook een deur naar een kist die "uiteenlopende dingen" bevat, zoals boeken, perkamenten, kijkglazen, klokken, branden lampen, liedjes, en de Minutum Mundum of "kleine Universum". Met andere woorden; wat de Tombe bevatte, was het geheel van de Rozekruisers geheimen en mysteries. Maar waarom werden al deze "verschillende dingen" omschreven als een samenvatting van de "Universele Eenheid"?

De Rozekruisers teksten beschrijven vaak het idee van de "Universele Eenheid". Omnia ab Uno, (Alles uit Een) is een van de uitspraken van de Rozenkruisers. Hieruit spreekt het idee dat God een is- een ondeelbare geheel- en dat alles in de kosmos geëvolueerd is vanuit deze Ene Eeuwige Bron. De verschillende activiteiten van het leven, dat wat wij zien in het universum om ons heen, zijn gewoon de verschillende vormen van de manifestaties van God. Deze creatieve kracht van God, of de inhoud van Licht en Leven, wordt soms benoemd als; de Logos, het Woord of Christus.

Hier zien wij een 18e-eeuwse Alchemistische gravure met het "Kompas van de Wijzen", en het Huis van Wijsheid, met zeven pilaren, compleet met de zeven planeten, de vier elementen, en verschillende vrijmetselaars en alchemistische symbolen. Als de Universele Eenheid zich manifesteerde in de kosmos, verschijnt het in verschillende vormen, kwaliteiten en functies. Daarom lijkt het voor de externe waarnemer op een veelvoud van verschillende onafhankelijke objecten, vormen, energie, of stoffen. Het lijkt vaak een reeks van dualiteiten. Doch voor Rozekruisers, Alchemisten, en Mystici, zijn al deze vormen en krachten in essentie een verbindend geheel.

De verschillende Astrologische en Kabbalistische woorden en beelden gebruikt door Alchemisten en Rozenkruisers- als wel van afbeeldingen van engelen, aartsengelen, elementen, planeten, dierenriemtekens, en de spirits aangeroepen, door magiërs- zijn niet bedoeld om krachten en kwaliteiten te beschrijven, welke fundamenteel van elkaar verschillen. Ze zijn simpelweg verschillende aspecten van het ene universele principe, net als de verschillende Hebreeuwse God-namen die worden gebruikt om de tien Sephiroth te beschrijven op de Boom des Levens, zijn dit niet verschillende goden, maar verschillende aspecten of kwaliteiten van de Ene God, zoals God's Liefde, Gods barmhartigheid, Gods wijsheid, enzovoort. Wanneer alles is gezegd en gedaan is, kan een van de Rozekruisers stelregels worden samengevat in het motto; Omnia ab Uno"Alles uit Een".

Bijna driehonderd jaar na dat de manifesten werden geschreven nam een esoterische broederschap bekend als de (Hermetische Orde van de Gouden Dageraad) "Hermetical Order of the Golden Dawn", de taak op zich om de beelden van de Rozekruisers Tombe op een dramatische manier te recreëren en uit te beelden. Onder begeleiding van MacGregor Mathers, werd het gewelf van de Adept, de Tombe of de inwijdingskamer van de Golden Dawn's " Second or Inner Order" gecreëerd. De Adeptus Minor Ceremonie is grotendeels gecentreerd rond het verhaal van de ontdekking van het graf van Christian Rosenkreutz.

In dit ritueel, liet MacGregor Mathers het concept klinken van de "Universele Eenheid" zoals die ook toegepast waren voor de zeven muren van het Tombe van de Adepti. Deze was gebaseerd op de beschrijving van het graf van CRC. Het vierkant op elke muur van Mather's Tombe was wit, welke de onveranderlijke essentie van de Goddelijke Geest representeert, aldus de ontwikkeling van alles uit de Ene, door de Vele, onder de regering van Een.

Dit is in overeenstemming met een van de belangrijkste leringen van de Golden Dawn, die wel eens is beschreven als "uiteindelijk monotheïstisch", hoewel het ook de goddelijke eenheid of de uiteindelijke Goddelijkheid bevat, zich manifesterende door een veelheid van vormen, aspecten, kenmerken en uitingen. [...] Hoewel het systeem naar buiten polytheïstisch lijkt te zijn, worden alle goden beschouwd als de verschillende gezichten en rijke uitdrukkingen van de ultieme goddelijke eenheid. Hoewel de kosmos divers lijkt te zijn, op haar meest fundamentele niveau,: Is Alles Een.

Auteur Franz Hartman beschreef de Universele Eenheid op deze manier: De vier zijden van een piramide hebben 1 punt in oorsprong en eindigen in 1, elke kant lijkt een afzonderlijke eigen individualiteit te hebben. Hoe hoger we stijgen naar de top, hoeveel te meer deze differentiatie zal verdwijnen, en des te meer wordt de eenheid van alle dingen en hun identiteit met elkaar duidelijk, tot alle verschil wederom is opgenomen in de ultieme Een(heid). Hij die de Ene kent, kent Alles; hij die meent veel dingen te weten, weet niets. De Ene is het startpunt voor alle occulte wetenschap.

Het bereiken van de top van een piramide wordt vaak vergeleken met klimmen naar de top van een berg, dat is een veel voorkomende metafoor voor het bereiken van spirituele verlichting. In de mythologie wordt de berg vaak gebruikt als een symbool van het middelpunt van de aarde. De piek van de kosmische berg is niet alleen het hoogste punt op aarde, het is ook de navel van de aarde, het punt waar de creatie zijn begin had. Deze mystieke betekenis van de berg, schrijft J. E. Cirlot, komt ook voort uit het feit dat de berg het punt van contact is tussen hemel en aarde, of het centrum waardoor de wereld-as loopt.

Alchemisten gebruikten vaak het beeld van de berg voor de voltooiing van het Grote Werk. In deze 17de-eeuwse gravure zien we de Mystieke Berg van de Inwijding. Hier zien we een geblinddoekt Alchemist, tasten zijn weg vindende, naar het pad omhoog de berg op. Hij is geblinddoekt, omdat de wijsheid die hij zoekt binnen in hem ligt.

Er zijn zeven stappen die leiden tot de berg. Op hen zijn geschreven: de namen van zeven alchemistische processen die overeenkomen met de zeven planeten, gesymboliseerd door de zeven goden, staande op de berg. Net als in het graf van CRC, heeft het planetaire nummer zeven een bijzondere betekenis. De berg zelf is omringd door het wiel met de Tekens van de Zodiak, en symbolen van stoffen die worden gebruikt in de Alchemie. Ze geven de verschillende aspecten van het Ene Universele Principe weer. Zij zijn de Universele Eenheid in al haar verschijningsvormen.

In het midden van de berg is een kamer of ruimte- de tempel van de Zon en de Maan-, waarvan de vereniging resulteert in de creatie van de Philosopher's Stone (Steen der Wijzen), die symbool staat voor bereiken van het ware geestelijke. Zou dit een vroege voorstelling zijn van de "verschillende dingen" en de ideeën die zijn vervat in het graf van CRC?

De Berg van de Grotten
Hieronder zien we een illustratie van wat lijkt op de ingang van een grot, met bomen die er bovenop groeien, die ons leidt naar de Kabbalistische bron van licht en "het eeuwige middelpunt van het Leven". Het toont de Geliefden van de Goddelijke wijsheid stijgende op de zeven stappen van de mystieke ladder. De poort bevat 7 adviezen over de omgang met de Hemelse Machten.

De symboliek van de berg en de grot bekleedde een belangrijke rol in de Rozekruisers leringen van de Golden Dawn. In het "Adeptus Minor" ritueel verwijst zij naar het graf van de Christian Rosencreutz, welke symbolisch is gelegen in het centrum van de Aarde, in de berg van de grotten, de mystieke berg van Abiegnus. Dit is de mythische berg die zowel hemels als wel ondergronds is. De berg Abiegnus symboliseert de spirituele reis van de ingewijde, die moet haar in hoogte beklimmen en tevens de spirituele schat vinden diep in de berg. Het Latijnse, Mons Abiegnus betekent: "dennenboombegroeide berg" Maar de Golden Dawn gaf de naam Abiegnus een veel uitgebreider betekenis die ingewikkelde woordspelletjes van het Hebreeuws, Latijn en Grieks behelsde. In het "Minor Adeptus" Ritueel staat: De betekenis van deze titel van Abiegnus is Abi-Agnus: Lam van de Vader. Het is door metathesis Abi-Genos, geboren uit de Vader. Bia-Genos, Sterkte van ons ras. En de vier woorden maken de zin: ABIEGNUS ABIAGNUS ABI-Genos BIA-Genos. 'Berg van het Lam van de Vader, en de kracht van ons ras.' IAO YEHESHUA. Dat zijn de woorden

Yeheshuah is de goddelijke naam van Jezus in verband met de christelijke Kabbala- het is de goddelijke naam van de God van het Oude Testament, YHVH, met de Hebreeuwse letter Shin, en betekent geest, en het transformeren van de Tetragrammaton of de "vier letter naam" van God, in het Pentagramaton, of de "vijf letter-naam" van de Verlosser. In de Golden Dawn-systeem I.A.O. is het een verwijzing naar de cyclus van leven, de dood en de opstanding uit de dood.

Dit is deel een in een serie over de Tombe van Christiaan Rosencreutz;
In deze blog serie zijn verschenen:


Deel 3:
De Moderne Tombe van de Adepti
Deel 2:
De Tombe, de Baarmoeder, de Athanor, en het Bruidsvertrek
Deel 1: De Graftombe van Christian Rosencreutz

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails