zondag 4 april 2010

De Ezel (Paasgedachte)

Jezus stuurde twee discipelen erop uit om de ezel te halen. (matteüs 21:2) . Al in het Oude testament voorspelt Zacharia: "Zie uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel". De mensen, in feeststemming vanwege het Paasfeest, begrepen deze Messiaanse symboliek onmiddellijk. Men legde mantels op de weg. Anderen haalden bloeiende takken van de bomen. Men riep: " Hosanna Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren."De juichkreet "hosanna" komt van het Hebreeuwse "Hosa-na", dat in de Griekse evangelietekst onvertaald is gelaten. Het betekent: geef ons heil.

Dank aan de Ezel

Gij met uw zachtzinnige oren
en uw geduldig gezicht:
ik ben u zeer verplicht.
Dat Gij het hebt aan willen horen
hoe toenmaals het is geschied;
en hoe mij de ander verried.
En dat ge zelfs niet hebt bewogen,
mij slechts getroost met uw ogen.
Dat kunnen de mensen niet.


Aan 't begin van Jezus' leven is er sprake van een ezel, maar ook aan ' einde van zijn leven. De profeet Jesaia (765 v. Chr.) heeft dat voorspeld (1:3), maar ook de profeet Zacharia(520 v.Chr.): "Zie, uw koning komt, hij is heel nederig en hij rijdt op 'n ezel, op een veulen, het jong van een ezelin. Hij is gekomen om vrede te brengen." (9:9). Een ezel wordt vaak gezien als een dom dier. Maar hij is vaak verstandiger dan mensen: hij zal zich nooit tweemaal stoten aan dezelfde steen! Soms zeggen we van onszelf: wat ben ik toch een ezel! Of van anderen: het is een ezel van een vent. Soms maken we gebruik van de ezel als we een ezelsbruggetje nodig hebben om iets te onthouden. Er zijn veel meer spreekwoorden rond de ezel. Zo zeggen we: een gouden zadel maakt van een ezel nog geen paard. Of: als je als een ezel geboren bent, zal je ook als ezel sterven. In de middeleeuwen vierden ze het zogenaamde “Ezelsfeest”: De pastoors en kapelaans kozen dan een ezel als bisschop en als paus. En dat narrenfeest werd gevierd op 1, 6 of 13 januari. Sint Franciscus noemde zichzelf “Broeder Ezel”

De ezel is in het bijbelverhalen over Jezus een belangrijk dier. Juist omdat veel mensen vinden dat hij maar weinig waard is. Maria en Jozef gaan op weg - op een ezel - naar Bethlehem, de plaats waar Jezus geboren zal worden. Een ezel brengt 't jonge gezin in veiligheid - richting Egypte - als Koning Herodes op zoek is naar de nieuwe koning en alle jongetjes onder de twee jaar in en rond Bethlehem om het leven laat brengen. Tenslotte brengt een ezel Jezus als een nieuwe koning Jeruzalem binnen. Daarmee geeft het verhaal aan hoe belangrijk het is om niet hoog te paard te zitten in het leven. Een paard is een edel dier. Zijn lichaam heeft zelfs mensennamen gekregen. We spreken van een paardenhoofd en een ezelskop, van ezelspoten en paardenbenen.

Een ezel is verbonden met dienstbaarheid en lasten dragen. De heilige Ambrosius zei eens: "Pas als je gaat lijken op die ezel van Jezus, weet je dat je Jezus op je schouders draagt en Hij zal bepalen waar de weg loopt die voert naar het Beloofde Land. Dat ezeltje mag wel stom zijn, hij brengt Jezus vandaag Jeruzalem binnen. Via Goede vrijdag zal Jezus daar zijn verrijzenis op Paasmorgen beleven. Daarmee was die ezel wel niet op de gemakkelijkste weg, ook al gooiden de mensen hun mantels voor hem op de grond en zwaaiden voor de nieuwe koning met palmtakken, het ezeltje was wel op de weg die naar het nieuwe leidt, dwars door Goede Vrijdag heen.

Ezeltje met je zoete oren, Jij ben de Vader van alle Rebellen, maar ook de Drager der Verlossing. Daarom heb ik je lief!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails