vrijdag 18 december 2009

Het Laatste Oordeel

In de serie rituelen, welke door sterzoeker de komende tijd worden gepubliceerd, volgt hier het een ritueel welke hoort bij de het 31ste pad van de Kabbala. Genaamd het laatste Oordeel. Ook dit ritueel is oorspronkelijk afkomstig van de Golden Dawn.

Benodigdheden; Tarotkaart het laaste oordeel, Gong of bel bij iedere kwartier, Vuurtattwa, Letter Shin, wierook, rood altaarkleed, rode kaars op het altaar; Vuur, gouden uitklapbare driekantige piramide.

Rollen: Vier triangel waarvan de punten bemand worden door de officieren voor de windrichtingen; de magus staat bij het altaar. De gele triangel is het Aardevuur. De groene het Astraalvuur. De rode is het Zonnevuur en de Blauwe is het Sterrenvuur ( verborgen vuur)
De Deelnemers lopen in processie naar binnen, groeten met het gebaar van de Shin of Vuurtattwa, drie ronden kloksgewijs lopen.


Magus;
Leden van Sirius, help mij om dit ritueel te openen dat de toegang geeft tot de 31ste pad van Otz Chim, dat gesymboliseerd wordt door de tarotkaart van het Laatste Oordeel. Dit pad is gewijd aan de Hebreeuwse letter Shin, het pad reflecteert de sfeer van vuur.

Shin, drievoudig gekroonde Glorie van de van de Bron,
Vlam der Vlammen
Spreidt uw vlammen naar mij uit
En laat me in Uw licht leven.
Gij zijt het Eerste Vuur,
De levende Vlam die voortkwam uit het Begin
Omvat door het Duister
Vertel me van de Verre Eerste dag?

Was het zoals een vlammende Ster die zijn licht explodeert?
Kan mijn eigen Licht zo schitterend stralen?
Reinig mij, zoet Vuur der Liefde en vervul mij
Elke dag streef ik naar U en mijn ziel verlangt naar U
Gij zijt de Voortdurende Energie en van de Ene Bron
Door U vang ik een glimp van deze Glorie op
Heilig, Heilige Drievoudige Vlam
Neem mijn gebed nee omhoog naar de Bron
Laten wij de vier kwartieren openen.

Magus;
start met Qabalistisch Kruis, opent het oosten met het pentagram. Vervolgens openen de andere officieren de kwartieren.

Magus;
De tempel van Malkuth heeft een vloer van zwart-witte tegels. In het Noorden zien we het teken van de gevleugelde stier. Hij staat in een veld van gouden graan tussen scharlaken klaprozen in. In het zuiden zien we de Gevleugelde leeuw, hij houdt de wacht omringt door vlammen. In het westen zien de we Adelaar, hij zweeft voor de zon langs in een briljant blauwe lucht. Op het Oosten zijn die zware eiken deuren, ze hebben geen klink en geen slot. Voor de deuren staan twee pilaren, vanaf de vloer tot aan het plafond. De linker pilaar is gemaakt van ebbenhout, de rechter van zilver. De top van beide pilaren is versierd met granaatappelen. In het midden van de tempel staat een altaar; een dubbele kubus van blank hout gepolijst hout. Op het altaar staat een rode kaars. Boven het altaar hangt een bronzen lamp waarin geurige olie gebrand wordt. Dan verschijnt in de tempel voor ons de Aartsengel Sandalphon. Zij legt haar wijsvinger op haar lippen en maakt het gebaar van stilte. Ze vraagt; Jullie zijn het koninkrijk van Malkuth, de koningin binnen gegaan. Met welk symbool willen jullie entree?

Allen;
Wij zijn op zoek naar het symbool van Shin
En naar het pad van Wedergeboorte en Initiatie.
Wij vragen entree
Met het symbool van de Piramide van Vlam.

Off. Zuid;
De twintigste sleutel van de Tarot symboliseert deze ideeën Voor de oningewijde representeert deze kaart
het Christelijke idee van het laatste oordeel,
maar zijn betekenis is occulter dan zich doet aanzien.
Want de kaart representeert de Krachten van Vuur.

Off; West
In de tuin van het Hebreeuwse Tabernakel van de Wildernis
Staat een vurig altaar;
Het altaar van de verbrande offers.
Hierop werden dieren geofferd.
Zij symboliseerden de Qlippoth,
De kwade demonen die het gebied beneden de materie bevolken.
Op het altaar staat geschreven:

‘En als alle fantomen zijn verbannen, zult gij het heilige vormloze Vuur zien’

Dit is het Vuur, dat brandt in de peilloze diepten van het Universum. Luister naar de Stem van het Vuur!

Noord;
De Solide Driehoekige Piramide is de hiëroglief voor Vuur.
Ze is gevormd uit vier triangels,
Die zichtbare, en een verborgen triangel.

Gele triangel, loopt drie ronden met de wijzers van de klok mee, en gaat dan naar het altaar. Bij elke ronde wordt er een keer op de gong geslagen door Noord

Aardevuur;

Hoofd van de gele Triangel;
Klap de eerste driehoek van de piramide neer.
Ik ben de eerste triangel van de piramide van Vuur.
Dit is de triangel van het Aardevuur.
Luister naar de stem
Van het Krachtige Aardevuur,
Het vuur verboren zit het binnenste der Aarde.

Linker van de Gele Triangel;
Ik Hepahatos beheer de innerlijke vuren van de aarde.
Ik ben het vulkanische aardevuur,
Flitsend en vlammend door de Afgronden van de aarde.
In mij Vuur worden de persoonlijke ‘demonen' verbrand.

Dit is het offer dat op mijn altaren gebracht wordt.
Vrees de donkere schitterende Wereld niet.
Want zij bevat oneindige diepten.

Rechter punt van de Gele triangel;
Hades hult zich in wolken en in onbezielde beelden
Die zich vormen in een donkere oneindige Afgrond.
De natuur overtuigd ons dat daar demonen huizen
En dat het de kwade kiemen van de materie hier verborgen liggen.
Maar de mysteriën en die zich hier ontwikkelen
Zijn die van de ondoorgrondelijke Afgrond van de Geest.

Magus;
Ik ben slang die aan de wortel ligt van de boom.
Mijn boom is de boom van Kennis van Goed en Kwaad.
Ik lig in het Aarde chakra en mijn naam is Kundalini Shakti
Ik ben de Innerlijke God,
De enige ware Verlosser.
De Messias kan alleen binnen in onszelf gevonden worden.
Mijn Vuur is de creatieve kracht van seks.

Zuid;
Ik ben Shin, de tand.
Ik ben het Vuur in de atomen.
Voor de onverlichten is dit een verterend Vuur.
En daarom wordt ik ook de giftand van de dood genoemd.
Maar mijn kracht is transformerend.
Ik veroorzaak de beëindiging van expressie in gecreëerde vormen.
De vernietiging die de oude vorm in een nieuwe creatie.
Ik ben de harde onvernietigbare eeuwige kern.

West;
Ook ik behoor tot de krachten van het Aardevuur.
Ik ben Hestia, Godin van het van het Haardvuur.
Ik ben de verblindende kracht binnen families en groepen mensen.
Mijn Vuur komt voort uit het binnenste van de Aarde.
Ik bescherm tegen wilde dieren
Ik bescherm tegen koude, ik zorg voor koesterende warmte
Ik ben koesteren de armen van de moeder die haar kind zoogt.

Noord;
Het Aardevuur is de linker basale zijde van de Triangel van Vlam.
Ik ben het Vulkanisch Aardevuur,
flitsend en vlammend door de Afgronden der Aarde,
verscheurend en doordringend;
ik trek het kleed der materie uit elkaar.
Dwingend Vuur , martelend Vuur,
Razend en wervelend in een felle storm.
Met welk teken willen jullie passeren?

Magus;
Met het teken van de Piramide van Vlam.

De groene Triangel; loop drie ronden met de wijzers van de klok mee , bij elke ronde wordt er een keer op de gong geslagen door West.

Astraal Vuur.

Hoofd van de groene Triangel;
Klapt de tweede driehoek van de piramide neer
Welkom in de tweede zijde van de piramide van Vuur.
Ik vertegenwoordig het Astrale Vuur.
Luister naar de stem
Van mijn vuur,
Het vuur dat verborgen zit in het binnenste der Ziel.

Linkerpunt van de groene Triangel;
Mijn naam is Haniel.
Heerseres der seksualiteit in de tweede Hemel.
Ik open de poorten want mijn kracht komt van de Ster de Liefde.
Ik ben de Gratie Gods
En ik bracht Enoch naar de hemelen.
Ik ben het Vuur dat alle handelingen doordrenkt
Vloeibaar ben ik en ik doordrenkt het firmament.
Ik ben het leven zelf.,
De vitale hitte van de existentie.

Rechterpunt van de groene Triangel;
Vanuit de bron van het Aardevuur
Stijgt de slang op,
En wentelt zich omhoog langs de takken van de Boom des Levens.
Hij kronkelt zich langs de Vurige Wielen der Chakra’s
En purificeert het Astrale Vuur en de Vlammende Aura.
De slang van het reinigende Vuur
Stijgt omhoog langs de Zeven Zonnen van Noodlot.

Hij trekt zichzelf op langs de wilskracht van de Gezegende
De passie van de Zoekende,
De Hartstocht van Hij die Weten wil
En vormt zo de eerste triangle van het Zegel van Salomon

Noord;
Gezeten rondom het Haardvuur ontstaan communicatie
Gedanst wordt de vangst van dieren
Gespeeld wordt de oogsten der gewassen
Een tak uit het haardvuur wordt gebruikt
Om de mammoet te tekenen
Die morgen gevangen gaat worden.

West;
Het Vuur wordt gebruikt om het donker te verlichten
Om ons te laten zien wat verborgen ligt in de nacht,
De passie en de beelden van wat nog komen gaat
De gave van visioenen
En de krachten der dromen.

Zuid;
Ik ben de passie tussen mensen
De hitte der emoties en de astrale beelden
Die tussen mensen vloeien.
De verbindende kracht van de hartstocht en het verlangen
Tussen geliefden, ouders en kinderen, groepen en volkeren.
De bindende kracht van het idee of de visie.

Magus;
En dit zijn de beelden van levengevende Vuur;
Beelden vervuld met leven;
Ze vormen de boezem van Hecate,
de levende kracht van Vuur,
bezield met almachtige Kracht.

Zuid;
En door de passie wordt een klank gevormd
Vanuit de hartstocht van de Vuurllank
Klinkt de roep naar het Vuur van de Oerkracht
RAM!!!

West;
Werk aan de Mysteriën van Hecate.
Als de fatomen verdwenen zijn
zult gij Heilige Vormloze Vuur zien;

Noord;
Het Vuur dat door de Verborgen Diepen van het Universum raast.
Het Vuur ven de eeuwige Jeugd
Hoort de Stem van het Vuur!

De rode triangel; loopt 3 ronden, met de wijzers van de klok mee, op de mantram RAM. De officier van Zuid slaat de bel bij elke ronde.

Hoofd van de rode Triangel
Klapt de derde driehoek van de piramide neer
Dit is de derde triangel van de piramide van Vuur.
Dit is de triangel van het Zonnevuur.
Ik ben de aartsengel Michael die U begeleid op het pad van Vuur.
Ik ben die apex van de piramide van Vlam.
Ik ben het Zonnenvuur dat uitstraalt over de lagere werelden.
Levengevend en verlichtend.
Met welke symbool willen jullie mijn wereld betreden?

Magus;
Met het teken van de piramide van Vlam.

Linkerpunt van de rode Triangel;
De slang beloofde. ‘Gij zult niet sterven.
Toch is de dood een onderdeel van het materiële leven.
Maar de slang loog niet, want het concept van Dood is slechts een illusie.
Voor de getrainde ziel is de Dood slechts de zonneondergang van Leven
Die gevolgd wordt door de Zonsopgang van een ander leven.
Deze cyclus gaat door totdat de ziel het punt bereikt
Waarop hij de wereld der materie voor altijd verlaat.

Rechterpunt van de rode Triangel;
Zulk een Vuur breidt zich uit door het ruisen van Lucht,
En vormloos komt een beeld voort van een Stem,
Een flitsend licht dat rondtolt terwijl hij huilt.

Zuid;
En daar ontstaat het visioen van de Vuurdrager
van een kind dat geboren wordt uit het Hemelse zaad,
vurig en gekleed in goud
Ik ben naakt en schiet met een boog pijlen van licht af
Terwijl ik zit op de rug van een paard.

Magus;
GNOTHI SEAUTON
“Ken Uzleve!”
Het Mentale Vuur verschafte ons
De kennis van de sterfelijke persoonlijkheid
De kennis van de Personae oftewel het Masker
Gelijk de rol van een acteur in een drama
Is het sterfelijke geïncarneerde zelf.

En dit is het mysterie van de Athanor
Deze verschaft de kennis van het onsterfelijke Hoger Zelf
Het mentale Vuur is het Licht van de Zelfanalyse,
Het is het Licht van de Synthese.
De Alchemistische Athanor is een oven waarin een eeuwig Vuur brandt.
Hierin vindt het Grote Werk plaats
Het Hoge aspect der Alchemie, en het Hoge aspect der Magie.

West;
SOLVE et COAGULA,
Oplossen en Verenigen
De Athanor is de oven waarin spiritueel voedsel wordt geproduceerd.
Wij offeren ons zelf op het Vuuraltaar
Onze materieel vormen worden geconsumeerd door het Vuur
De Hogere Ziel stijgt op naar de Hemel, zoals rook.
Purificatie is noodzakelijk opdat ons offer geaccepteerd wordt.
We reinigen onze persoonlijkheid
Met het mentale Vuur van zelfkennis.

Noord;
Hoor mij, Lazarus;
Mijn zusters zochten de Christus op.
Ze dachten dat ik ziek was.
Maar mij scheelde geen ziekte ten dode, maar ter openbaring Gods;
De ziekte die de Godenzoon doet verschijnen!

Ik kom in mijzelf,
Ik Treed baan buiten
Als ik geroepen word door de Zoon van de Vader
Ook de Mensenzoon herhaald het oude Mysterie van Osiris.

Zuid
Uit het graf verrijst de letter Shin
De eerste vlam is de Moeder die armen uitsrekt(gong)
West houdt de armen in een L-vorm
De tweede vlam is het kind, dat zijn armen opheft(gong)
Noordt houdt de armen in een V-vorm
De derde vlam is de man die zijn armen kruist(gong)
De magus houdt de armen in een X-vorm

LUX

Zuid slaat 3X op de gong
Allen: Wij vormen gezamelijk de Vuurtriangel
Wij representeren het element Vuur
als het werkzaam in in de andere drie elementen.

Noord;
Mijn naam is Arel, de Heerser van Latente Hitte
Ik rijs op uit het water
en ontvang de eigenschappen van de andere essenties.

Zuid;
Ik de Horus van Egypte;
Ik verrijs uit een tombe die uit de rotsen gehouwen is
en ik representeer de kandidaat die dit pad van Vuur betreedt.

West;
Toen de Zielen gevuld waren met een diepe liefde,
vermengde de Bron de vonk van de Ziel
met de harmonieuze kwaliteiten van Intelect en Goddelijke Wil.

Magus;
Hieraan voegde hij een derde ingrediënt toe;
pure liefde,
als gids en als het Heilige Verbond tussen alle dingen.
Hoort de Stem van het Vuur!

De blauwe triangel loop drie ronden met de wijzers van klok mee. De Magus slaat de gong bij elke ronde.

Sterrenvuur

Hoofd blauwe triangel;
Houdt de grote driehoek omhoog.
Dit is de Verborgen triangel de priamide van Vuur.
Dit is de triangel van het Sterrenvuur.
Mijn naam is Prometheus, voorzienigheid
Het mentale Vuur van Athene wijst mij de geheime weg
naar de berg Olympus
Ik zoek mijn weg naar de Wagen van Vuur
En ik steek mijn toorts aan aan de Zonnestralen
En ik breng de gave van het Vuur naar de mensen.
De kennis der Mysteriën moet naar de Aarde worden gebracht,
Dat is mijn Offer.

Linkerpunt blauwe triangel;
Ik ben het Hemels Vuur,
De kracht van de bliksem,
De radiatie van nieuwe ideeën en bewegingen vanuit het AL

Rechterpunt blauwe triangel;
En de oerbron creëerde een oneindige hoeveelheid
van sterren om de Geest te bevatten.
En hij gaf ze stabiliteit en beweging;
en zo werd het Vuur gebonden in Vuur.

Magus;
Ik ben de Slang, de Ouroboros
Ik ben de cirkel van de eeuwige vlam.
Ik voed mijzelf.
Uit deze vlam komt alles voort,
In deze vlam existeert alles wat leeft
En alles keert hiernaar terug.
Shin, de tand of de giftand is de perfecte sirkel.
Zonder begin En zonder einde.
Dit zien de Wijzen
Die weten dat de dood voor geen enkel levend wezen bestaat.

Zuid;
Ik ben de rode gevleugelde Leeuw;
Drievoudig is mijn vlam,
Doch een in essentie.
Drie tongen van Vuur
Drie woorden van manifestatie

West;
Een wezen waar vanuit alles ontstand.
Een Archetypische wereld,
Een creatieve letter.
En drie werelden die van hieruit onstonden.

Noord;
Dat is de manifestatie van het Heilige Vuur.
Dit is het Vuur der Formatie
En door dit Vuur ontstaat eenheid.

Allen;
Dit Vuur is verborgen
In de diepten van de wateren
Van de Grote Zee.
Ligt het Vuur van de Vader verborgen.

Magus;
Voorwaar, dit is het Vuur van de Adem der Machtigen,
Het verschijnt als het Vuur der Afscheiding.
Deze levende Vlam is de kracht van de Gezalfde
De Kracht van de machtige donder van de bliksemflits
Die de Ene in Twee verdeelde,
En bij zijn terugkeer
Absorbeert hij de Twee in een perfectie eenheid.

Noord;
De verborgen triangel representeert latente hitte,
Deze heeft een actief, een passief en een gebalanceerd aspect.
ASCH is de naam voor Vuur.
De oerbron creeërde een oneindige hoeveelhied van sterren
om de Geest te bevatten.
Hij gaf ze stabiliteit en beweging;
en zo werd het Vuur gebonden in Vuur.

Zuid;
Hoor nu de stem van de Aartsengel Micheal
Want het Vuur kwam voort uit de Eerste
en onsloot zijn kracht niet in daden, maar in Geest.
Want de Eerste van de Vurige Werelden
is de Geest van de Geest
die voortkwam uit Geest.
De Ene Kleedde het Ene Vuur net het Andere Vuur,
en bond hen tenzamen,
Hij vermengde de Vuren,
terwijl onverminderd de briljantie van zijn eigen Vuur bewaart bleef.

West;
En dan vertrekt een Vurige Wervelwind van schittering
uit de Flitsende Vlam,
en penetreert de Afgrond van het Universum.
van daar uit naar beneden expanderend in stitternde stralen,
overvloedig levengevend Licht,
Vuur van Ether in het Universum.

Gele triangel; (alle drie)
Van hieruit ontspringen de anderen
die verdeeld en verspereid werden
over de diverse lichamen van Universum,

Groene triangel; (alle drie)
en werden geboren in zwermen uit de diepe Afgronden
die oneindig wervelen in oneindige radiatie.
Terwijl ze gescheiden werden door Intellectueel Vuur
werden ze verdeeld over verschillende voertuigen,

Rode Triangel; (alle drie)
Want de Bron van alles wild een diverse wereld,
waarin het Universum doorstraalt,
en gekleed is in allerlei ideeën,
waarvan de Fontien de Oerbron is,
en de enige bron.

Blauwe traingel; (alle drie)
Zij zijn de Oerideeën van de Fontein,
die de briljantie van het Vuur gebruik
in een werveling van rusteloze tijd.

Magus;
De primaire, perfecte Fontein van de Oerbron
gaat verder met het uitstrooien van deze perfecte ideeën.
Velen dalen flitsend af naar de Schitterende Werelden,
en deze ideeën bevatten de Drie Supernale Sephiroth.
De Creator van het Al vormde de wereld
en er was een massa van Vuur,
an al dit Vuur werd zelfoprerend.

Zuid
De bron produceert,
zodat het Kosmische Lichaam compeelt gevormd kan worden,
-Adam Kadmon-
en Kosmos zich manifesteert.

West;
Vanuit de schoot springen oneindige donderslagen voort;
de Al-schitterende kracht van Hacate,
vootgekomen uitde Bron
van hem die de briljantie van het Vuur omcirkelt.

Noord;
Het Centrum van de Grote Moeder is geboren temidden van de Bron.
In Haar linkerflank bevindt zich de Bron der Deugd.
Vanuit haar rechterflank
stroomt een continue stroom van de Oerziel in overvloed,
in een totaal Bezielend Licht.

Gele Triangel; (alle drie)
De Geest van de Bron
rijdt op de stralen die glinsteren
en sporen vormen onbeweeglijk en ontoegeeflijk Vuur.

Groene Triangel; (alle drie)
De Ziel, die een briljant Vuur is
blijft onsterfelijk door de kracht van de Bron,
zij is de Meesteres vande Leven,

Rode Triangel; (alle drie)
en zij verricht de werken der creatie
in de boezem van de wereld,
Het werk dat zij verricht is
in dienst van het Incorrumpeerbare Vuur.

Hoofd rode Triangel;
Hoor nu de stem van Michael;
De Geest van de Oerbron wervelt voort met een een echoënde stem,

Blauwe Triangel
met zijn oneindige wil,
met zijn oneindige ideeën
Die voortvloeien uit de fontein van de Ene.

Allen;
Gelijk deze Bron is de Wil
waarmee alles verbonden is met de Bron.
En deze vormt voertuigen van leven die verschillend zijn van vorm.

Noord;
Onvermoeid werkt de Natuur over de Werelden.
En boven de schouders van de Grote Godin
werkt de Natuur in al haar glorie.
De Godin is de bron en de stroom van alle ideeën.
Zij, de Eerste in Macht ontvangt de geboorte van dit alles.
Ze neemt de beelden en de passie op in haar oneindige baarmoeder
en van haar uit stroomt de Geboorte van het Al
naar zijn bestemming

West;
De bron heeft zichzelf teruggetrokken,
Maar heeft het Vuur niet opgesloten in zijn intelectuele macht.
Alle zaken komen voort uit dat Ene Vuur,
want de Bron van alle Dingen is perfect,
en overhandigt het aan de Tweede Geest,
die door alle rassen de Eerste wordt genoemd.

Magus;
Maar als de meditatie zich voortzet
verenigen al deze beelden zich in de vorm van een Rode Leeuw.
Pauze

Zuid;
Het eenendertigste pad van de Sephir Yetzirah
Staat in het teken van de letter Shin.
Het wordt Eeuwigdurende Intellegentie genoemd;

West;
Het pad verbindt het Materiele Universum
gesymboliseerd door Malkuth
met de Pilaar van Gestrengheid.
Dit is het pad van de gave van Melchizedek; Asbestos.

Magus;
Ons werk is beëindigd.
Het is tijd om terug te keren van het 31ste pad
en onze weg terug te gaan naar de Tempel van Malkuth.
We worden begroet door Sandolphon
en als we rondkijken
naar de afbeeldingen van de Heilige Wezens die ons omringen
krijgen we een laatste groet van de Rode Leeuw van het Zuiden.

Officier van Noorden, wilt u beginnen met het sluiten van de Pentagrammen.

Noord, west, zuid en oost sluiten. Oost; QBL

Magus; Het is tijd om deze Tempel de Mysteriën te verlaten.

In drie ronden in processie de tempel uit lopen, met de wijzers van de klok mee.

:.:____________________________________________________:.:
Laat uw reactie, ervaring, vraag of opmerking achter, door dubbel te klikken op het woord reacties in onderstaande regel:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails