vrijdag 29 april 2011

Bekende Auteurs over Inwijding

Over inwijding is op Sterzoeker al heel veel geschreven. In dit blogartikel doet Sterzoeker dat eens niet zelf en laten we bekende auteurs aan het woord en we plaatsen citaten en spreuken die betrekking hebben op inwijding.

Bij werkelijke inwijding gaat het er niet om dat geheime kennis wordt overgedragen aan een leerling door een meester of gevorderde. Inwijding is een proces in de leerling zelf, waarbij hij zich bewust wordt van datgene wat voordien onbewust in hem was. Hij wordt zich ervan bewust dat er iets van het ware zelf in hem aanwezig is en dat ook de wereld van de demonen in zijn innerlijk aanwezig is. Deze bewustwording is een innerlijk werk, dat hij zelf moet verrichten. Tot op zekere hoogte kan hij van buitenaf worden ondersteund. Dat is de taak van de mysterieschool waar hij deel van uitmaakt.
Konrad Dietzfelbinger

Wanneer we op het pad eenmaal het punt hebben bereikt waarop de inwijding begint, zullen we ons ter voorbereiding op deze inwijding voor tests zien geplaatst op elk van deze niveaus: lichaam, ziel en geest.
White Eagle

Iedere toets die men op de juiste wijze heeft doorstaan, wordt beloond met groei in intuïtieve
kennis, karaktervastheid of inwijding in een hoger bewustzijn.
Paul Brunton

Er is een weg, steil en doornig, bezet met gevaren van allerlei aard, maar toch een weg, en hij leidt naar het Hart van het Heelal. Ik kan u zeggen hoe gij Hen vinden kunt, die u de geheime doorgang zullen tonen, welke alleen naar binnen leidt en achter de nieuweling voor altijd sluit. er bestaat geen gevaar, dat onversaagde moed niet overwinnen kan. er bestaat geen beproeving, waar vlekkeloze reinheid niet doorheen kan komen. Er is geen moeilijkheid, welke een krachtig denkvermogen niet te boven komen kan. Voor wie overwinnend omhoog gaan is er een beloning boven woorden: het vermogen om de mensheid te zegenen en te redden. Voor hen die te kort schieten, zijn er andere levens waarin het slagen komen kan.
Helena Petrovna Blavatsky

Een inwijding is een uitbreiding van bewustzijn – een middel tot het openstellen van het denkvermogen en het hart voor een erkenning van hetgeen in de werkelijkheid reeds bestaat.
Alice Bailey

Inwijding is het gevolg van het vermogen om begoochelingen en illusies te boven te komen die de waarheid versluieren en het bewustzijn beperken. Inwijding wordt door alle levensvormen, groot en klein, ervaren. In ons zonnestelsel is het inwijdingsproces gebaseerd op een patroon dat zich weerspiegelt in het geheel, door alle onderdelen heen.
Alice Bailey

De grote spirituele leraren zijn ingewijd door God zelf, en zij bewijzen hun inwijding niet door hun beweringen, maar door hun werken.
Hazrat Inayat Khan

Het pad van inwijding is ook een pad van beproevingen: tests van degene die inwijd, beproevingen van God, van het zelf en van de wereld. Het ondergaan van deze beproevingen is een teken van werkelijke vooruitgang in de leerling, terwijl degene die deze beproevingen niet ondergaat zijn tijd verspilt.
Hazrat Inayat Khan

Er zijn drie eisen die met inwijding samenhangen: belofte, trouw en zwijgen. Er zijn momenteel nog vele groeperingen die schermen met het “worden ingewijd”, maar je kunt aan de aanhangers zien dat dit woord loos alarm is, een etiket om mede te pronken. Levende in de Aquarius-era is er aan de vorm van inwijding veel veranderd, maar het is logisch dat de essentie altijd dezelfde blijft. Innerlijke waarden, zoals die van de inwijding, veranderen nooit. Het is onmogelijk dat iemand die is ingewijd bijvoorbeeld doden kan, of vervloeken, of haten.
Henk Leene

Voor een dier is angst een belangrijke gids, want angst beschermt het dier tegen gevaar. Maar de mens moet zich niet langer laten leiden door angst. Daarom is inwijding er altijd op gericht geweest om kandidaten te leren angst te overwinnen. De gruwelijke beproevingen waaraan leerlingen in de oude heiligdommen werden onderworpen hadden geen ander doel dan hen de angst te doen overwinnen die ze hadden geërfd uit het dierenrijk.
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Het weten en kunnen dat iemand door inwijding ten deel valt, zou hij zich zonder die inwijding pas in een zeer verre toekomst – na tal van incarnaties – langs een heel andere vorm eigen kunnen maken. Wie nu wordt ingewijd, leert iets kennen dat hij anders pas veel later, onder heel andere omstandigheden zou ervaren.
Rudolf Steiner

Natuurlijk is het zo dat iemand door inwijding buitengewone feiten leert kennen, waar anderen geen weet van hebben. Maar deze kennis is niet het doel, enkel middel tot het doel. Het doel is dat de aspirant-ingewijde zich door zijn kennis van de hogere werelden een groter, waarachtiger zelfvertrouwen, een grotere moed en ook zielengrootheid en volharding eigen maakt dan in de regel in de lagere wereld kunnen worden bereikt.
Rudolf Steiner

De natuurgeboren mens is toegerust met alle noodzakelijke vermogens, en hij wordt nu geplaatst voor de ontwikkelingsgang van zijn hogere Natuur. Alles wat voorheen op dit gebied tot het terrein van inwijding werd gerekend, vormt thans de eerste stappen op het pad van de bovennatuur, die door zelfverwerkelijking moet worden gerealiseerd. Wilt u het woord “inwijding” bewaren, spreek dan van zelf-inwijding.
Jan van Rijckenborgh

De inwijdingsmethode van de nieuwe era heeft betrekking op de persoonlijkheidsverwisseling, het geheim van de evangelische wedergeboorte. Geen persoonlijkheidssplitsing en geen persoonlijkheidscultuur, geen ontduiking of verheffing van iets dat wetmatig ten ondergang is gedoemd, doch persoonlijkheidsverwisseling, namelijk het opbouwen in de kracht van christus en zijn hiërarchie van een geheel nieuwe persoonlijkheid, terwijl de geest nog in de oude optreedt.
Jan van Rijckenborgh

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails