dinsdag 25 oktober 2016

Temple of Starlight/ Western Mystery School; Orde van de Oplicht-Ster

Het is algemeen bekend dat de mens geneigd is tot zelfoverschatting, of om een over-positief beeld van zich naar buiten toe te profileren. Mensen doen dit om er voordeel van te hebben. We denken bijna allemaal dat we beter zijn dan gemiddeld. Een opvatting die op zijn zachtst gezegd indruist tegen de basis van de statistiek.
Charter Vrijmetselarij

U hoeft maar  voor de tv te gaan zitten en naar de voorrondes van een talentenshow te kijken, om te beseffen dat mensen hun talenten wel eens te hoog inschatten. En deelnemers aan talentenjachten zijn niet de enige die zichzelf door een roze bril bekijken.

Overschatting treft niet alleen artiesten. We hebben er allemaal last van. Het is ook te constateren bij manager, hulpverleners, docenten, politici en geestelijke leiders. Over het algemeen dient het zich aan bij mensen die zich sterk naar buiten toe profileren. Tussen zelfoverschatting en het beeld welke mensen van zichzelf naar buiten brengen, om beter over te komen, zit dan ook maar een heel dunne scheidslijntje, wat samengevat kan worden onder de noemer; over-profilering.

Mooie voorbeelden van hoe mensen trachten zichzelf beter voor doen, dan dan werkelijk komen we tegen tijdens sollicitatieprocedures. Op een CV, of in sollicitatiebrieven, wordt zonder schroom de werkelijkheid positief bijgekleurd. Meestal wordt dit gedaan om de baan  te verkrijgen die men begeert, of om indruk te maken op de persoon die het interview afneemt. Er zijn zelfs sollicitanten die zo ver gaan, in dit proces van zelfoverschatting en over-profilering, dat ze zich eigenschappen, werkervaring of diploma’s toekennen, die ze in werkelijkheid helemaal niet bezitten. Dit alles om die fel begeerde baan of positie te verwerven. Het wordt afgedaan als een leugentje om bestwil.

Het kan dus grote voordelen hebben om een beter beeld van onszelf te schetsen. Zolang men niet door de mand valt, zijn hier geen geschreven regels voor of tegen.
Pansophic charter

Mensen die PR maken, voor hun eigen zaak of praktijk, zijn hier ook zeer in bedreven. Ook zij hebben vaak ook een handje van over-profilering. Dit is meestal gemakkelijk te herkennen, in het zelfbeeld waarmee een persoon, die lijdt aan zelfoverschatting, zich naar buiten toe profileert.

Wat is er nu aantrekkelijker dan te zeggen dat je aan die ene speciale school heb gestudeerd, les hebt gehad van een erudiete docent, dat je binnen een uniek vakgebied werkt, dat je heel veel jaren werkervaring hebt, of dat je beschik over een superspecialisatie, waardoor je ver uitstijgt boven je concurrenten. Nog mooier is natuurlijk als hier eigenschappen bij zitten die je heel speciaal maken, die je onderscheiden van het alledaagse, zoals mediumschap, helderziendheid, mentale of magische vermogens.
Charter OTO

Niet alleen mensen in het bedrijfsleven hebben last van zelfoverschatting. In het alternatieve circuit komen we dit ook met grote regelmaat tegen. Mensen die zich als super-hulpverlener profileren, of als super-medium. Zij komen met een mooi verhaal waarin beschreven staat waarom u bij hen in de praktijk moet komen. Ze omschrijven waarom ze antwoorden op al uw levensvragen kunnen geven, of waarmee ze u van uw klachten af kunnen helpen.

Leiders van spirituele of geestes-scholen of magische ordes, zoals Ina Custers, hebben in meeste gevallen ook sterk de neiging om zichzelf als buitengewone persoonlijkheden te profileren. Een gewoon en simpel leven is immers voor geen enkele volgeling interessant. Ze kennen zichzelf een bijzonder levensweg en een buitengewoon hoge geestelijke kwaliteiten toe. Iets waarvan de meeste mensen alleen maar kunnen dromen.Vanzelf dat hierdoor volgeling aangetrokken worden. Iedereen wil immers succesvol zijn en een succesvol voorbeeld doet volgen. "The Secret",  is om die reden zonder meer een verkoopsucces geworden in lala land.


Geef mij het recept van uw succes, met deze vraag komen volgelingen meestal bij een geestelijk leider of goeroe binnen. Soms adverteren deze scholen letterlijk onbeschaamd, dat het eindresultaat, van het volgen van het aangeboden leertraject resulteert in het feit dat u net zo begaafd, succesvol of bijzonder zult worden als de docent. Met dit gegeven in ogenschouw genomen zijn veel mensen bereid om gretig hun portemonnee te trekken. Voor wat hoort immers wat. Zo zit onze maatschappij nu een keer in elkaar. Ook spiritualiteit moet duur worden betaald. Kortom veel stichters van geestesscholen zijn in staat zichzelf bijzonder aantrekkelijk te maken in de ogen van de spirituele zoeker. De geschiedenis kent hier vele mooie voorbeelden van.

Echter topstukjes van zelfoverschatting zijn te vinden we bij Ina Custers. Zij verstaat de kunst van het over-profileren, om zich zelf als zeer bijzonder voor te doen, maar al te goed. Dit kent een lange geschiedenis.

Zo doet ze natuurlijk een beroep op de geschiedenis van haar voorgangers. Door zich te verbinden met de bijzondere verhalen en kleurrijke magische ordes als de Golden Dawn, worden de cursussen, welke de moderne magiër wil verkopen, aan potentiële volgelingen, opeens een stuk interessanter. Het krijgt zogezegd een historische meerwaarde.
Charter Rose X

Een andere voorbeeld waarmee Ina Custers zich over-profileert, is met een afstammingslijn van beruchte voorgangers. Ze schermt veelvuldig dat haar leer of school "The Temple of Starlight" een afstamming of rechtstreekse lineage /lijn heeft met de Order of the Golden Dawn. Welke op zijn beurt weer verder terug te voeren is naar bijvoorbeeld de priesters van het oude Egypte. Datgene wat door de Temple of Stralight wordt onderwezen zou aldus vanuit de oudheid van mond-tot-oor zijn doorgegeven. The Temple of Starlight is op internet ook onder de naam Western Mystery School te vinden. Verkoop het ene niet, dan komen mensen wel via het andere, moet hierbij de gedachte van Custers geweest zijn.

Onder deze oude lineage wordt  door Ina Custers verstaan: de inwijdingslijn waarbij de hoge ingewijden van de ene generatie, hun opvolgers van de volgende generatie lesgeven en inwijden. Zo zou er voor gezorgd worden dat de kwaliteit van de leraren ten allen tijden aan de hoogste normen voldoet.

Nu kan je je afvragen wat wil Ina Custers- van Bergen ons eigenlijk doen geloven? Daar is het antwoord snel op gevonden; door het schermen met deze oude lineage, wil Custers zich belangrijk maken dan ze in werkelijkheid is. Het is een opzetje waardoor u gaat geloven dat oud, beter en betrouwbaar betekent, zodat u en ik gulzige zoekers worden en lid willen worden van deze nieuwe orde in de zogenaamde oude magische lijn.

Ina Custers bedient zich van een sluwe wijze van het mooie reclame maken. Zo presenteert ze haar reclamepraatje in verschillende jasjes. De ene keer is Custers een magiër en in een andere advertentie is ze coach,  of spiritueel engelen healer. Ze past zich aan, al naar gelang haar doelgroep en publiek. Op een zakelijk-forum zal Custers het woord "magiër en magie" niet bezigen. Daar gebruikt ze coach en bewustzijnstrainer. Wij zouden het liever een publieksmanipulator willen noemen.

Ook op facebook is Ina Custers zeer actief. In verschillende  facebook groepen is Custers, met een aantal van haar volgelingen, druk bezig met ronselen van leden. Ze doen dit door mensen persoonlijk, via de Messenger,  aan te spreken en vragen te stellen die persoonlijk gericht te zijn. Postings op Custers haar persoonlijke pages eindigen steevast in een reclame praatje over de aangeboden cursussen.

Het zichzelf boven de doorsnee mens verheffen is de ultieme lokker van Ina Custers om zoekende of onzekere mensen naar haar cursussen te lokken.
Het is een verkooptruck waarmee zij zoekers naar wijsheid over de streep wil trekken. Het doel is dat de de magiër/ coach/engelen healer/ spiritueel begeleider/, of hoe Custers zich ook maar betiteld, leden binnen die betalen voor een cursus.

Oud wil als kwaliteitskenmerk natuurlijk niet altijd zeggen dat het beter is dan nieuw. U heeft vast ook liever nieuwe schoenen dan oude schoenen. Met kennis over mysteriën en magie schijnt dit anders te zijn. Dit in tegenstelling tot de wetenschap, die voornamelijk gericht is op vernieuwing en groei.

Zeker waar het magische of occulte kennis betreft, wil de magiër ons doen geloven; hoeveel te ouder de bron, hoeveel te beter. Een oude leerstelling kan intussen echter allang achterhaald of verouderd zijn. Toch zien we maar zelden magiërs die adverteren met nieuwe leerstellingen.
Charter Rites de Misriam

Met oude kennis wordt waarschijnlijk gedoeld op een traditie die wordt doorgegeven. Doorgegeven door wie kan je je dan afvragen? Magie was vroeger een duur goed en werd vrijwel uitsluitend bedreven door de adel aan de hoven. Als gewone man of vrouw kwam je hier niet mee in aanraking. De kans dat u een echte gelinieerde magiër in wild tegen komt is dus zeer klein. Van deze adellijke afstammelingen zult u zeker ook geen advertenties, voor het volgen van cursussen, op het internet tegenkomen.

De meeste kennis die heden ten dage, op magisch gebied wordt aangeboden en overgedragen, is dan ook uitsluiten en alleen afkomstig uit de lineage van boekenkennis. Het is geschreven aan het begin van de vorig eeuw en nagekauwd door opvolgende magiërs, schrijvers en lezers. Meestal betreft het kennis die iemand zich door zelfstudie, of een men heeft het zich eigen gemaakt door een paar lessen bij een andere magische school te volgen.

Als er gesproken word over een oude lineage gaat het negen van de tien keer niet over iets letterlijks, wat is doorgegeven van magiër tot magiër, maar over het idee dat wordt doorgegeven, dat er vroeger ook al grote geesten met magie en mysteriën bezig waren. Hiermee voelt de moderne magiër zich in de geest sterk verbonden. De linage is in feite aldus niet meer een soort geestelijk of symbolische verbond.

Iedereen kan zondemeer, net zoals ina Custers doet, claimen dat hij of zij van een oude lineage van Magiërs afstamt, zonder dat dit te weerleggen is. Als u een boek leest over de Golden Dawn of een cursus heeft gevolgd, bij een afstammeling, of bij iemand die zich verbonden voelt met een oud-lid van de Golden Dawn, dan behoort u zonder meer ook tot deze oude lineage. Meer is er immers niet voor nodig. Zo simpel is het. Er is ook niemand die u tegenhoudt om te roepen dat u uit een oude lineage stamt. Een keurmerk voor magiërs en magische scholen bestaat immers niet en de spiritueel zoekende mens is lichtgelovig. U kan dus straffeloos u eigen magische orde beginnen in de zogenaamde lineage van de oude Meesters.
Voorbeeld van een Charter

Nu bestaat er binnen magische orders en (geheime) genootschappen echter wel een eeuwenoude traditie, waardoor het enigszins mogelijk is om het kaf van het koren te scheiden. Dit onderscheid is duidelijk te maken door middel van een charter. Een charter is ander woord voor oorkonde. Een charter is te beschouwen als een soort certificaat, een constitutioneel keurmerk, of toetsing van de voorgangers tot het stichten van een onderafdeling of een nieuwe (magische) school in de lijn van de traditie van de oude school.

Voor informatie over Charters, zie ook o.a pagina 16 van het boek van: Marcel Roggemans, getiteld: Geschiedenis van de occulte en mystieke broederschappen

Aan het Charter kan u aldus aflezen van waar uit deze nieuwe school, of orde van de moderne magiër, is ontsproten. Een magische school met een zogenaamde oude lineage, moet dus op zijn minst in het bezit zijn van een Charter, welke aan de school of orde is verstrekt door de voorgangers. Door middel van een charter wordt toestemming verleend aan de nieuwe school om de oude leer voort te zetten in deze nieuw gevormde school of afdeling.

Als u een magische school of orde treft, zoals bijvoorbeeld The Temple of Starlight, die beweerd van een oude lineage afkomstig te zijn, staat u slechts een ding te doen; Vraag aan de docent of Magister Templi, of u het Charter van de school of de orde mag zien. U wilt namelijk van het oude immers wel het beste. Een Charter is niet alleen een bewijsstuk, maar vooral een wegwijzer naar het verleden van een orde.
Is er geen Charter, of wordt het Charter u om wat voor redenen dan ook niet getoond. In dat geval heeft u met zelfoverschatting, over-profilering, een fantast, een wanabee Magister Templi of magiër, of met een oplichtster van doen. .....WOW wat een mooi woordspeling in dit verband: OpLichtSter

Hier volgt wat toegevoegde informatie over de huidige werkwijze van Ina Custers- van Bergen:
Sinds 10-09-2017 de webpagina's van de Temple of starlight zijn de schop en vernieuwd. Veel van wat  in het onderstaande is niet meer terug te vinden op internet; Ina Custers heeft meerder sites samengevoegd tot een site. Het is een uitgeklede versie van de eerder Temple of Starlight website geworden. Custers heeft nu: templeofstralight.org en Westernmysteryschool.nlSinds 10-09-2017 is de webpagina van de Temple of starlight op de schop en vernieuwd. Veel van wat  in het onderstaande artikel is geschreven is niet meer terug te vinden op de webpagina.  Ina Custers heeft meerder sites samengevoegd tot een site. Dit betreft echter een uitgeklede versie van de eerder Temple of Starlight site. Custers heeft nu: templeofstralight.org en Westernmysteryschool.nl

De onderstaande pagian's zijn niet meer in gebruik sinds 10-09-2017:
Naast de webpagina Temple of Starlight beschikt Ina Custers-van Bergen sinds 2012-02-21 over meerdere webpagina's. De webpagina's zijn in beheer bij Dima Support. Custers wil middels verschillende webpagina's haar cursussen en haar Temple of Starlihgt aan de man en vrouw brengen.


Er is door Custers zeer waarschijnlijk bewust gekozen voor een afwijkende stijl, ten opzichte van de hoofdpagina, van The Temple of Starlight. De strategie achter de totaal verschillende pagina's is dat Custers hier mee verschillende doelgroepen kan bereiken. Ook weet Ina Custers zodoende, de negatieve naam, die The Temple of Starlight inmiddels opgebouwd heeft te omzeilen.

We hebben de volgende webpagina's gevonden:
http://www.vavivre.nl/
http://www.axismundiacademy.nl/
http://www.cerebration.nl/
http://www.spirituelevaardigheden.com/
http://www.senseandstrength.com/

1 opmerking:

 1. Kritische magier09 maart, 2010 22:41

  De kwestie van de charter werpt een heel ander licht op de pompeuze opsomming die wij overal kunnen lezen wanneer de naam Temple of Starlight opduikt.
  Ik zou de charter van deze zelfuitgeroepen magister templi van deze ozo hele oude lineage wel eens willen zien. En dan wil ik meteen ook de charter van de Servants of the Light bekijken. Custers was immers ooit een leerling van Dolores Ashcroft. Daarmee is dan ook alles gezegd.

  Zoals we allemaal weten was Ashcroft een leerling van Butler (van de Society of Inner Light). Butler schreef de lessen die later gebruikt zijn als de lessen van de Ashcroft. En ... Ascroft zou de opvolgster van Butler zijn geweest.

  Wat was hier nou aan de hand? Butler was zo arm als de ratten, zoals een goed magier betaamt. Om de man nog wat bestaansmiddelen te geven kocht Ashcroft de rechten van Butler's lesmateriaal.
  Na Na Butler's overlijden "erfde" Ashcroft het materiaal met de rechten. Dat werd de basis van de Servants of the Light. En dat was weer de bakermat van de Temple of Starlight.

  Hoezo charter? De Temple of Starlight werd pas een "school" nadat Ashcroft Custers eruit had gegooid. Krijg je dan een charter als afscheidscadeau? Dacht het niet.

  Neemt niet weg dat het lesmateriaal van Custers toch wel erg veel lijkt op dat van Ashcroft (lees: Butler). Het is dezelfde halfbakken humbug, zoals zoveel dat halverwege de koker van de z.g. Golden Dawn lineage is blijven steken.
  En aangezien grootschalige ruzies, haat en nijd ook tot die z.g. lineage behoort, denk ik niet dat er veel charters uitgereikt zijn aan lui die van ellende zelf maar een schooltje begonnen zijn.

  Niettemin, vraag vooral om een charter. Een echte dan, niet eentje die net uit de printer komt want die hadden ze toen nog niet.

  Sterk punt, Sterzoeker!

  BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails