maandag 6 februari 2012

Het getal 7

Het getal 7 neemt een zeer bijzondere plaats in te midden van de natuur en het menselijke gedrag. In de natuur heerst "de wet van zeven", een archaïsch begrip dat men in allerlei leringen en overleveringen kan tegenkomen en waaraan de gehele schepping, de mens inbegrepen, onderworpen is.

In de natuur vinden wij de zeven regelmatig terug, het spectrum heeft zeven kleuren, de toonladder zeven noten. 7 wereldzeeën. De week heeft zeven dagen. Waarschijnlijk hebben we aan de maan te danken dat onze week zeven dagen duurt. Want de periode tussen twee schijngestalten duurt iets langer dan zeven dagen. Die zeven dagen zijn genoemd naar de zeven planeten die in de klassieke oudheid bekend waren.

Deze "wet van zeven" is ook herkenbaar in in de zeven astrologische planeten die in de oudheid al bekend waren; Zon, Maan, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus, Saturnus. In de tijden ver achter ons gelegen waren slechts zeven planeten bekend, deze planeten waren dus met het blote oog zichtbaar. De zeven dagen van de week zijn in veel talen genoemd naar deze planeten. Lange tijd werd aangenomen dat ons zonnestelsel alleen hieruit bestond. Paracelsus spreekt over de geneeskracht van de 7 metalen.

Wiskundig gezien behoort het getal 7 tot de priemgetallen. Dat zijn natuurlijke getallen boven de 1 die alleen deelbaar zijn door 1 en door zichzelf. De reeks priemgetallen (2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17...) is oneindig. Soms wordt deze reeks als een mysterie beschouwd, omdat er tot op heden nog geen wiskundige wetmatigheid in ontdekt is.

Het getal 7 staat voor: het is klaar, het is voltooid.. In het hoofdstuk Genesis in de bijbel staat beschreven dat God op de zevende dag uitrustte, nadat de aarde in zes dagen was geschapen. Onder invloed van de zeven rusten alle dingen, het is een tijd van overpeinzing en bezinning

Ook in de ontwikkeling van de mens, herkennen we het getal zeven. Zo verdwijnt de zevende dag na de geboorte pas het restant van de navelstreng. De veertiende dag kan de baby met zijn ogen een lichtpunt volgen. Na zeven maanden krijgt het zijn eerste tandjes. Onze lichaamscellen vernieuwen zich in de loop van zeven jaar. De hartslag van de mens ligt de zevende dag iets lager dan andere dagen. We vinden zeven in de zevenvoudige stralingskracht van de zon, in de werking van de zeven chakra.

In de plantenwereld komt de zeven ook veelvuldig voor. Bloeiende planten van een zuiver ras hebben zeven buitenste bloemblaadjes, de lotus is zo een zuivere plant. Boeddha wordt vaak zittend in een lotus afgebeeld, omdat de lotus symbool staat voor zijn religie.

Het zeven is het getal van de zelfbespiegeling, de filosofie. Al in een ver verleden dichtte men de 7 mystieke krachten toe en er omheen zijn dan ook kleurrijke legenden ontstaan. Zo zou de zevende zoon van een vader die zelf zes oudere broers had de toekomst kunnen voorzien. De oudheid kende zeven planeten en zeven wijzen er waren 7 eilanden in het mythologische Atlantis en men kende er zijn 7 schoonheden. Verder zijn er 7 deugden: Toewijding, Bescheidenheid, Naastenliefde, Zelfbeheersing, Vriendelijkheid, Gematigdheid en Zuiverheid.

Ook voor de oude Grieken was het getal zeven te vinden in het Griekse alfabet dat zeven klinkers heeft. Zij symboliseren de zeven hemelen en de zeven planeten. Elke klinker kon op zeven manieren worden geuit. De god Hermes spreekt over de zeven bestuurders of geesten die de werking van de natuur leiden. Men kende in het Byzantium zeven geesten, die de zeven talenten van de geest voorstelden; macht, wijsheid, eer, glorie, zegen, rijkdom en kracht.

Rome werd gebouwd op zeven heuvels, had 77 koningen, 77 keizers en werd 77 jaar door de Goten beheerst.

In de Joodse Kabbala, vinden we de zeven sepiroths. In Egypte de zeven geesten. De boom des levens heeft zeven takken, de joodse kandelaar heeft zeven armen.

De Babylonische levensboom, had ook zeven takken met zeven bladeren en Gods hand werd door 7 vingers afgebeeld. In hun geneeskunde werd een zieke of een huis gewijd door zeven besprenkelingen of door het innemen van zeven plantaardige. Ook waren er de 7 demonen die ongeluk over de mensen brachten en de zondvloed veroorzaakten.

Moslims geloven dat er zeven poorten naar het paradijs leiden, evenals zeven profeten, van wie Mohammed de laatste was. In de Islamitische kosmologie werd de aarde als het middelpunt van de zeven planeten gezien, op dezelfde manier als Bahrams naam tussen die van de zeven prinsessen staat in de geheime kamer Khavarnaq.’ In de islam symboliseert het getal zeven perfectie. Er zijn volgens moslims zeven hemelen, aardes, zeeën en hellen en zeven deuren naar het paradijs. Moslimpelgrims lopen zeven keer rond de heilige Kaäba in Mekka. . Er zijn 7 manieren om de Koran te reciteren.

In de Maya symboliek heeft de vrouw het getal 3 als symbool een man het getal 4 samen zeven; de familie.
Veel indianen stammen waaronder de Sioux spreken over zeven geopenbaarde heilige rituelen voor de heilige pijp. In de hindoeïstische traditie heeft de zon zeven stralen. De zevende straal is een symbool van het middelpunt, de macht van God.

Bij de Hindoes de zeven Deva’s. Agni de Hindoegod wordt afgebeeld gezeten op een ram met zeven tongen. In de hindoeïstische traditie heeft de zon zeven stralen. De zevende straal is een symbool van het middelpunt, de macht van God.

In de geheime leer van Blavatsky, vinden we de 7 stralen. Elke straal in zich, is zevenvoudig. Deze oorspronkelijke zeven van de geopenbaarde Logos; Zon, Maan Mars, Venus, Mercurius, Jupiter, en Saturnus of ook de zeven sterren, ook wel genaamd de zeven bollen, de zeven machten, of de zeven zonen voor de troon van God, zijn allen zevenvoudig, ook wel de “zeven oorspronkelijke stralen”, of machten genoemd welke de ‘Christelijke godsdienst’ later als de “zeven engelen voor den troon” aangenomen heeft.

Het beginsel van de zever stralen vinden we bij Blavatsky o.a. terug in de leer van de, chakra’s, deze omschrijft men eveneens als de zeven kleuren van het zonnespectrum, die met de zeven stralen ( hiërarchieën) overeenkomen, zo heeft elke straal haar zeven indelingen, die met dezelfde kleuren overeenkomen. Iedere hiërarchie wordt voorgesteld als een reeks van zeven concentrische kleuren, elke cirkel vertegenwoordigt de prismatische kleuren in haar natuurlijke volgorde. Maar in deze “wielen” zal één cirkel helderder en levendiger van kleur zijn dan de overige en het wiel zal omgeven zijn door een aura van die kleur. Deze kleur zal de kenmerkende kleur zijn van die hiërarchie in haar gehéél.

In de antroposofie wordt het leven in fases van 7 jaren ingedeeld. de oorsprong van deze gedachte ligt in de astrologie; de omwenteling van de planeet Uranus om de zon en die van de maan om de aarde.

De Oudheid kende zeven wereldwonderen, de Zeven Wijzen, de zeven wetenschappen, de zeven poorten van Thebe. Het getal 7 komt dus ook weer terug in het fenomeen van de 7wereldwonderen.

Waarom werd gesproken over een wereldwonder? Het heeft te maken met de grote bewondering van alle bouw en kunstwerken..die met ontzag werden bekeken...en men zich afvroeg...hoe dit toch mogelijk was zoiets te maken. Alle zeven wereldwonderen bevinden zich binnen de veroverde grenzen van het rijk van Alexander de Grote, hoewel twee ervan, de hangende tuinen van Babylon en de Piramide van Cheops, niet door Grieken zijn gebouwd.

Hierbij de opsomming van de 7 wereldwonderen: Tempel van Artemis - Vuurtoren van Alexandrië - Beeld van Zeus - Hangende tuinen van Babylon - Mausoleum te Halikarnassos - Colossus van Rhodos - Piramide van Cheops

In het Oude Testament wordt het getal voor het eerst genoemd in het eerste scheppingsverhaal van Genesis.
Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat Hij verricht had. God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat Hij scheppend tot stand had gebracht “ (Gen.2,2.3).
Deze tekst is een weerslag van de oud-Hebreeuwse tijdsindeling, die hoogstwaarschijnlijk was overgenomen van de Babyloniërs. Zij hadden een zevendaagse week die ze vermoedelijk baseerden op het zevental door hen waargenomen planeten.

Voorbeelden in het Oude Testament:
de zeven vette en de zeven magere jaren (Gen. 41,26); het zevendaagse paasfeest (Ex.12,14), het sabbatsjaar na 6 jaren zaaien en oogsten; het 7e sabbatjaar als jubeljaar (Lev.25); de zevenarmige kandelaar (Num.8,1-4); het feest Sjavoeot, zeven weken na Pesach (Dt.16,9.10); de zeven volken van Kanaän (Joz.3,11); de zeven priesters met de zeven ramshoorns (Joz.6,4); Israël die op de zevende dag zeven keer om Jericho heen trekt (ibid.); het zevental stier- en ramoffers van David (1 Kr.15,26); de zevendaagse rouw over Judit (Jdt.16,24).

In de Evangeliën en de Handelingen wordt het getal matig gebruikt. Zo is er sprake van de zeven broden die Jezus vermenigvuldigde (Mt.15,34), de zeven broers in de huwelijksparabel (Mc.12,20), de zeven demonen die Jezus bij Maria Magdalena had uitgedreven (Lc.8,2) en de zeven eerste diakenen (Hnd.6,3).

Opvallend is het veelvuldig gebruik van het getal zeven in het laatste Bijbelboek, de Apokalyps van Johannes: de zeven christengemeenten van Asia (Ap.1,4); de zeven gouden lampenstandaards (Ap.1) de zeven sterren in Christus' rechterhand (Ap.1); de zeven geesten van God met de zeven horens en de zeven ogen (Ap.3,1); de boekrol met de zeven zegels (Ap.5,1); de zeven engelen die voor Gods aangezicht staan (Ap.8,2); de zeven donderslagen (Ap.10,3); de draak met de zeven koppen (Ap.12,3), symbool voor 7 heuvelen en 7 koningen van Rome (Ap.17,8-10); de zeven laatste plagen (Ap.15,1).

In de katholieke traditie bestaat een veelvoud aan lijstjes van zeven items. Deze zijn vaak uit de Heilige Schrift gedestilleerd.
- de zeven Boetepsalmen
- de zeven Kruiswoorden
- de zeven Sacramenten
- de zeven Gaven van de Heilige Geest
- de zeven Werken van Barmhartigheid
- de zeven Vreugden van Maria
- de zeven Smarten van Maria
- de zeven Hoofddeugden
- de zeven Hoofdzonden (eigenlijk Hoofdondeugden)
- de zeven Pelgrimskerken van Rome

De uitdrukking "in de zevende hemel zijn" betekent "verrukt zijn". Haar oorsprong ligt in het jodendom, waar men zich het bovenaardse voorstelde als een oord van meerdere hemelen. Zo spreekt Paulus van een 'derde hemel' (2 Kor.12,2). In de islamitische traditie wordt het verhaal verteld over de Mi'raj, de nachtelijke reis die de Profeet Mohammed maakte op het hemelse dier Buraq. In Jeruzalem aangekomen steeg hij op en reisde hij samen met de aartsengel Gabriël (Djibriel) naar de zeven hemelen. In elk van die hemelen ontmoetten zij een voorname profeet; in de laatste hemel was dat Abraham (Ibrahim). Daarna zou Mohammed God zelf hebben ontmoet.

De mens is zozeer verbonden met de zeven, die men in de kosmos zowel als in de mens zelf aantreft, dat daaruit in de loop der eeuwen een religieus adoratieve levenshouding is ontstaan waarin de zevenheid de rol van de goddelijkheid overnam.

13 opmerkingen:

 1. Wat jammer dat het Sterzoeker log is veranderd, het oude logo voelde meer mysterieus en magischer aan. Het nieuwe logo van Sterzoeker mist alle inhoudelijke mystiek en magie.


  .: :.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wij zijn het met u eens, maar onze "draak" is hem er heel even tussenuit geknepen. We beloven dat hij binnenkort echt terug komt!

  Met vriendelijke groet,

  Sterzoeker

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dat is te merken ook. Ik mis die artikeltjes waarin waarin lekker de draak gestoken wordt met die subreligieuze rambam van Custers en aanverwante oplichters. Mag dat weer eens?

  Groetjes,

  Relmuis

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @Relmuis, De Kritische Magier heeft gehoor gegeven aan je verzoek!

  Met vriendelijke groet,

  Sterzoeker

  BeantwoordenVerwijderen
 5. .: :. is van een insider!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. De 7 op deze manier verbeeld betekent voor mij de regenboogenergie die in alles zit.... maar bovenal de verbinding is tussen Hemel en Aarde, waarbij "tussen" wegvalt, want Hemel en Aarde is EEN. Het Licht van ons spectrum bevat alle kleuren.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Toevoeging: 7 kleuren van de regenboog, die samen wit vormen...

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Toevoeging: 7 kleuren van de regenboog, die samen wit vormen

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Hoe is dat een toevoeging?? de 7 kleuren van het SPECTRUM worden namelijk genoemd. Een regenboog...is een...njaa laat ook maar eigenlijk... zucht

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ik ben de zevende kind van mijn moeder< geboren ....77 op zaterdag dus de zevende dag wat mij is opgevallen dat ik heel veel meemaakt en ook vooraf zie wat er gaat of kan gebeuren kan ik wat duidelijkheid hierin krijgen??? @Magister Templi

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Valt het iemand als mij ook op dat er sinds 2014 veel 7's qua getallen in het nieuws komen, de toevalligheid ben ik al lang voorbij...

  BeantwoordenVerwijderen
 12. De eenheid beleven in jouw/onze persoonlijke perceptie;
  is de perceptie die ons leidt naar Goddelijkheid, de eenheid van het al. Jouw perceptie schept de kunst van jouw innerlijke goddelijke macht/krachen

  BeantwoordenVerwijderen
 13. In het begin staan priemgetallen. 9 staat er bij, maar is geen priemgetal.

  BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails